תקנון העמותה

אקים ישראל אגודה לאומית לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל (ע"ר) 580034924 | אושר על ידי רשם העמותות ביום 25.12.2012

 1.   פרק ראשון – כללי 
  1. שם העמותה: אקים ישראל – אגודה לאומית לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל  (ע"ר). 
  2. באנגלית: AKIM – ISRAEL National Association for the Habilitation of children and adults with  Intellectual disabilities
  3. התקנון המצוי בתוספת לחוק העמותות, תש"ם – 1980 (להלן: "חוק העמותות") לא יחול על העמותה, לגבי כל עניין שהוסדר בסעיפי תקנון זה.
  4. העמותה הינה ישות משפטית עצמאית, נפרדת מחבריה, ואין חבריה ערבים לחובותיה או להתחייבויותיה, למעט נושאי משרה בה, ובהתאם לדין הקיים.
 2. פרק שני – פרשנות
  1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפרוש שבצדם: 
   "אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית" (להלן: "מוגבלות שכלית") –  אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה בכושרו השכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול.
   "וועד העמותה" –  הוועד המנהל של העמותה.
   "סניף" – קבוצת אנשים/  בני משפחה לאנשים עם מוגבלות שכלית/אפוטרופוסים  הפועלים למען אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם ביישוב או באזור גיאוגרפי מסוים אשר הקמתו אושרה על ידי וועד העמותה.
   "מרחב סניפים" – מספר סניפים באזור גיאוגרפי קרוב הפועלים יחדיו למטרות  משותפות, בהתאם להחלטת וועד העמותה.
   "וועד הורים ארצי"  – הגוף הנבחר של בני משפחה ו/או אפוטרופוסים לאנשים עם מוגבלות שכלית, במערך הדיור החוץ בייתי לאנשים עם מוגבלות שכלית, אשר מטרתו  לוודא כי הדיירים  מקבלים את מלוא השירותים והזכויות להם הם זכאים.
   "עמותות נלוות" – העמותות הבאות:  "אקים – לאפוטרופסות",,"ורי ספיישל ארטס ישראל (ע"ר)"
   "עמותות מסונפות"-  העמותות הבאות: "אקים חיפה", "אקים ירושלים", "אקים חדרה".
 3. פרק שלישי –  מהות העמותה ומטרותיה
  1. העמותה הנה  תאגיד ארצי מרכזי הפועל, ללא מטרות רווח, לייצוג האינטרסים  ומתן שירותים לכלל האנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם ו/או אפוטרופוסים של אנשים עם כל סוגי המוגבלות השכלית בכל הגילאים, ובכל תחומי החיים בישראל.
  2. העמותה תפעל למען: 
   1. קידום זכויותיהם ורווחתם של אנשים עם מוגבלות שכלית בכל תחומי החיים – ובכלל זה בתחומי הדיור, החינוך שעות הפנאי והבריאות, וכן קידום זכויותיהם ורווחתם של אנשים עם מוגבלות שכלית ו/או מוגבלויות אחרות בתחום התעסוקה.
   2. הקמת מסגרות מתאימות לאנשים עם מוגבלות שכלית וכן למען שיפורן, הצטיידותן, אחזקתן וקיומן של מסגרות כאמור.
   3. ייעוץ, סיוע, ייצוג, הדרכה והכוונה בנושאים שונים הקשורים באדם עם מוגבלות שכלית ובמשפחתו לבני משפחות ו/או האפוטרופוסים של אנשים עם מוגבלות שכלית.
   4. מעקב אחר ביצוע של חוקים, חקיקת משנה ונהלים, דרישה לפעולה על פיהם במידת הצורך, וכן ייזום חקיקה הנוגעת לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם ו/או האפוטרופוסים עליהם.
   5. מניעת ניצול, התעללות ופגיעה באנשים עם מוגבלות שכלית בכל תחום.
   6. קידום המחקר בנושא המוגבלות השכלית.
   7. קידום הסנגור למען אנשים עם מוגבלות שכלית, ובכלל זה הסנגור העצמי בקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות שכלית, משפחותיהם ו/או האפוטרופוסים עליהם.
   8. ריכוז מידע עדכני בנושא המוגבלות השכלית בארץ ובעולם והפצתו. 
   9. עידוד ופיתוח מנהיגות הורית של הורים לילדים עם מוגבלות שכלית בכל הגילאים ובכל רמות המוגבלות השכלית.
 4. פרק רביעי – דרכי ביצוע מטרות העמותה
  1. לשם ביצוע  מטרות העמותה תהיה העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לעשות את הפעולות הבאות:
   1. לייסד סניפים ומרחבי סניפים ברחבי מדינת ישראל.
   2. לעמוד בקשר עם כל רשות ממשלתית, מקומית, ציבורית ו/או פרטית. 
   3. לשתף פעולה עם עמותות, ארגונים ומוסדות בארץ ובחו"ל, להם מטרות דומות למטרות העמותה. 
   4. ליזום, לטפח, לארגן ולעודד חוגים ציבוריים, אגודת ידידים בארץ ואגודות ידידים בחו"ל, מוסדות ויחידים בארץ ובחו"ל –  לשם מתן עזרה בכל צורה שהיא לאנשים עם מוגבלות שכלית, למשפחותיהם ולאפוטרופוסים שלהם. 
   5. לעודד פעילות במסגרת העמותה של בני משפחה ו/או אפוטרופוסים של אנשים עם מוגבלות שכלית.
    1. לערוך מגביות ולגייס משאבים וכספים בארץ ובחו"ל.
    2. לקבל תרומות, מתנות, מענקים, הקצבות, תמיכות, עזבונות, כספים וזכויות בכל צורה ואופן מכל מקור, לרבות אדם, מוסד וגוף בישראל ומחוצה לה, ולהשתמש בהם ובפירותיהם למטרות העמותה ולכל  מפעל ממפעליה.
   6. לקשור קשרים עם אגודות, מוסדות, ארגונים ואישים בארץ ובחו"ל.
   7. להוציא לאור ולהפיץ באמצעי תקשורת מתאימים פרסומים בנושאים הנוגעים לאנשים עם מוגבלות שכלית, ובכל נושא אחר הנוגע לענייני העמותה.
   8. להימנות ולקחת חלק בתאגידים, חברות, אגודות, עמותות וגופים או מוסדות אחרים בארץ ובחו"ל, ואף לייסד ולנהל תאגידים כנ"ל, אשר מקדמים את ענייני האנשים עם מוגבלות שכלית.
   9. לשמש כנאמנה ו/או שלוחה של הורים, ו/או בני משפחה, ו/או אפוטרופוסים של אנשים עם מוגבלות שכלית.
   10. להעסיק עובדים  ונותני שירותים.
    1. לרכוש ו/או לקבל בכל צורה שהיא ו/או לחכור ו/או להחכיר ו/או למכור ו/או להעניק מיטלטלין, מכשירים, כלים, מכונות, חומרים ומצרכים אחרים שיהיו דרושים לרווחת  אנשים עם מוגבלות שכלית ולטיפול בהם כפי שתמצא לנכון.
    2. לרכוש,  לחכור, לשכור, לקבל בחליפין, במתנה או בכל דרך אחרת שהיא מקרקעין, זכויות וטובת הנאה, מכל מין וסוג, להחזיק בהם, לתפעל אותם, למכרם, להחכירם, להשכירם ולהעבירם בכל דרך אחרת שהיא, לשעבדם, למשכנם, או להעניק בהם כל זכויות אחרות שהן, וכן לבנות או להרחיב מבנים מכל סוג, לרהטם ולציידם, ולבצע עבודות אחרות מכל סוג, להחזיקם ולנהלם.
   11. לבנות, להקים, להחזיק ולנהל מבנים  ושאר נדל"ן לטובת אנשים עם מוגבלות שכלית כפי שתמצא העמותה לנכון ולמועיל לקידום מטרותיה. לנהל ולפתח כל נכס של העמותה כולו או מקצתו, להחליף, להשכיר, ולמכור זכויות או רישיונות בנוגע לכל נכס של העמותה ולהעבירם ובכלל לטפל בהם עם או בלי תמורה כפי שתמצא לנכון.
   12. להתקשר בכל צורה שהיא, עם כל אדם, גוף או רשות, בין פרטיים, בין ציבוריים ובין ממשלתיים, בין בישראל ובין מחוצה לה, בדבר ניהול, סיוע ושיתוף בכל עניין שהוא בתחום מטרותיה או פעילותה של העמותה ולבקש ולקבל זיכיונות או זכויות העשויים לקדם את מטרות העמותה, כולן או חלקן; ולהתקשר עם כל אדם, גוף או רשות כאמור, בכל הסכמים, חוזים, התחייבויות או הסדרים אחרים, כפי שיהא דרוש מדי פעם בפעם.
   13. ליזום קרנות, להשתתף בקרנות, להצטרף ולייסד קרנות, אשר מטרתן קידום או עידוד של מטרות העמותה, כולן או חלקן, לקבל ולנהל קרנות ולהשתמש בהן ובהכנסותיהן לשם קידום מטרות העמותה, כולן או חלקן.
   14.  
    1. לקבל הלוואות, בתנאים ולמטרות כפי שייקבעו על ידי וועד העמותה  – לאחר קבלת אישור מיוחד של וועד העמותה לכך.
    2. העמותה תהא רשאית להלוות כספים לאחרים או לערוב לגורמים כלשהם, אלא לצורך קידום מטרות העמותה, ובהתאם לכללי הניהול התקין של רשם העמותות והדין הקיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה תהא רשאית לתת הלוואות לעובדיה בתנאים סבירים ובהתאם למקובל בשוק לעניין הלוואה ממעביד לעובד.
    3. לקבל ולשלם כספים, לחתום על שיקים ופקודות תשלום, לפתוח ולנהל חשבונות בבנקים ולעשות כל פעולה כספית אחרת לקידום  ענייני העמותה, בהתאם לנהלים בדבר הוצאת כספים  כפי שיקבעו על ידי וועד העמותה.
    4. להבטיח פירעונם של כספים שנתקבלו על ידי העמותה בדרך של שעבוד כמשכון, פיקדון, משכנתא, שטרי חוב והתחייבויות מכל סוג.
    5. להשקיע את כספי העמותה שלא יהיו דרושים לה אותה שעה, בכפוף לכל דין וכפי שיקבע על ידה מזמן לזמן ולקבל הכנסות מריבית וכן לקבל הכנסות הנובעות מפעילות עסקית או מפעילות שאינה עסקית.
   15. לתת תרומה, מתנה, מענק, הקצבה, תמיכה וזכויות בכל צורה ואופן, למוסד או לתאגיד המקדמים  את מטרות העמותה, או לאדם עם המוגבלות השכלית ומשפחתו בישראל, על פי החלטת וועד העמותה מעת לעת, והכל בהתאם לכללי הניהול התקין של רשם העמותות, והדין הקיים. 
   16. למנות נאמנים, סוכנים או מיופי כוח לכל מטרה שהיא, לבטל מינויים ולמנות אחרים במקום מי שמינויו בוטל כאמור, הכול  בתמורה ובתנאים שהעמותה תמצא לנכונים.
   17. לבטח ו/או לפצות ו/או לשפות נושאי משרה בעמותה בגין הוצאות סבירות שהיו להם עקב תביעה בגין פעולה שעשו עקב תפקידיהם כנושאי משרה.  
   18. להתנגד בכל דרך חוקית לכל דבר העשוי לפגוע, במישרין או בעקיפין, בענייני העמותה או במטרה ממטרותיה.
   19. לעשות כל פעולה הקשורה במטרות העמותה, כולן או חלקן, או לקדם אותן כולן או חלקן, או להיות לתועלת למטרות העמותה וסמכויותיה, כולן או מקצתן.
   20. כב. לעשות כל המותר לה על פי הדין והנחוץ או המועיל לשם השגת מטרותיה וקידומן.
 5. פרק חמישי – הכנסות העמותה
  1. הכנסות העמותה ונכסיה מכל מקור שהוא ישמשו אך ורק להשגתן ולהבטחתן של מטרות העמותה כמפורט בתקנון זה. אין לשלם או להעביר בין במישרין או בעקיפין כל חלק מהכנסות העמותה ו/או מנכסיה ו/או מרווחיה ו/או טובת הנאה בכל צורה שהיא; לתשלום דיבידנד, הסכם, הנאה או רווח אחר כלשהו לחברי העמותה, למוסדות ו/או מתנדבים.
  2. האמור לעיל לא יפגע בזכותה של העמותה לשלם, בתום לב, משכורת לעובדיה  ו/או לכל אדם או גוף  תמורת שירותים וטובין שניתנו לעמותה וכן החזר הוצאות למתנדבים ולחברי וועד בעמותה. כמו כן לא ימנע האמור לעיל  תשלום הפרשי הצמדה וריבית כדין  למלווים שונים שהלוו כסף לעמותה והכל בכפוף לכללי הניהול התקין של רשם העמותות והדין הקיים.
  3. הכנסות העמותה יבואו מהמקורות הבאים:
   1. מתרומות, מענקים, הקצבות, תמיכות, עזבונות, תשלומים, מתנות וזכויות – שהעמותה תקבל מיחידים ומגופים מאוגדים בישראל ובחו"ל.
   2. מכספים והקצבות שיתקבלו כדין מכל מוסד ציבורי בין ממשלתי ובין מרשויות מקומיות ו/או מוסדות אחרים.
   3. מאירועים, ימי ומבצעי התרמה שונים.
   4. מקבלת הלוואות לפי אישור מיוחד של וועד העמותה.
   5. מכל מקור אחר שוועד העמותה ימצא לנכון.
   6. מהכנסות מהשקעות כספי העמותה ו/או דמי שכירות ו/או שימוש בנכסי העמותה ו/או מכל הכנסה אחרת הנובעת מנכסי העמותה.
  4. העמותה תנהל חשבונות של ההכנסות וההוצאות ותרשום את פרטי נכסי העמותה, זכויותיה וחובותיה, על פי דין. ספרי החשבונות של העמותה יוחזקו במשרדים או במקום אחר שהמוסדות המוסמכים של העמותה יחליטו עליהם.
 6. פרק שישי  – חברות בעמותה
  1. כל אדם מעל גיל 18 שנה, בלי הבדלי מין, דת וגזע, התומך במטרות העמותה, יהיה זכאי להתקבל כחבר בעמותה ובלבד כי עמד בתקופת ההכשרה כמפורט בסעיף 13 להלן, והתקבל כחבר מן המניין. כל אדם המבקש להתקבל כחבר בעמותה, ימלא "בקשה להתקבל כחבר בעמותה".
  2. כל אדם הרוצה להתקבל כחבר בעמותה יוכל לבחור, באחת משתי האפשרויות: 
   1. להיות חבר בעמותה ללא קשר לסניף מסוים. 
   2. להיות חבר בסניף של העמותה, בהתאם למקום מגוריו או במקום שבו האדם עם מוגבלות שכלית (בן משפחתו/החסוי שהוא אפוטרופוס עליו), מקבל שירותים.
   3. להיות חבר בסניף אחר של העמותה (שאינו במקום מגוריו או במקום בו האדם עם המוגבלות השכלית מקבל שירותים), באישור וועד העמותה.
  3. תקופת ההכשרה לקבלת מועמד לחברות כחבר בעמותה, תעמוד על 180 יום, מיום   שמסר את בקשתו להתקבל כחבר בעמותה לסניף בו הוא מבקש להתקבל, או לחילופין לנציגות וועד העמותה (להלן: "תקופת ההכשרה").
   1. בסמכות וועד העמותה  לפטור את המועמד לחברות מתקופת ההכשרה – כולה או מקצתה, בשל נסיבות מיוחדות הנוגעות למועמד לחברות ו/או בשל נסיבות מיוחדות של הסניף ובלבד שתנמק בכתב את הנסיבות שהביאו להחלטתה. 
   2. הורה ו/או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות שכלית, יהא פטור מתקופת ההכשרה כאמור לעיל.
  4. תאגיד הפועל לקידום מטרות העמותה רשאי להגיש לוועד העמותה בקשה להתקבל כחבר בעמותה. וועד העמותה רשאי לסרב לקבל את התאגיד כחבר בעמותה מבלי צורך לנמק סירובו. 
  5. כחבר בעמותה יחשב מי שמילא "בקשה להתקבל כחבר בעמותה" ואשר עמד בתקופת ההכשרה כמפורט בסעיף 13 לעיל., במידה ונדרש לעמוד בתקופת הכשרה כאמור ואשר חברותו אושרה על ידי העמותה.
   במקרה בו סורבה בקשתו של אדם להתקבל כחבר בעמותה,  רשאי המסורב לערור על הסירוב בפני וועד העמותה. סירב וועד העמותה לקבל את הבקשה – רשאי הוא לערור בפני האסיפה הכללית. החלטת האסיפה הכללית סופית ומחייבת. 
   כל חבר ימלא אחר ההוראות של התקנון  ואחר החלטות האסיפה הכללית וועד העמותה.
  6. החברות בעמותה פוקעת:
   1. במותו של חבר  וב"חבר"  שהוא תאגיד – בגמר פירוקו.
   2. בהוצאתו מן העמותה בהתאם לסעיף 17 להלן.
   3. בפרישתו  מן העמותה על ידי מתן הודעת פרישה בכתב לסניף אליו הוא משתייך או לוועד העמותה.
  7. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת וועד העמותה, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה, מאחד הטעמים הבאים:
   1. עשה החבר מעשה הנוגד את מטרות העמותה.
   2. לא קיים החבר את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
   3. הורשע החבר בעבירה שיש עמה קלון.
  8. לא יציע וועד העמותה  לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו. 
  9. מבלי לפגוע באמור בסעיף 17  לעיל, רשאי  וועד העמותה להשעות חבר מחברותו בעמותה מאחת העילות המנויות בסעיף 17 לעיל בתוקף מיידי עם מתן הודעה על כך בכתב לחבר העמותה. עד לברור סופי ומתן החלטה באסיפה הכללית. לא ישעה וועד העמותה חבר בעמותה אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניו.
 7. פרק שביעי  – הארגון הפנימי, מוסדות העמותה
  1. מוסדות העמותה הם האסיפה הכללית, וועד העמותה וועדת ביקורת.
  2. העמותה תפעל באמצעות מוסדותיה המרכזיים (להלן: "המרכז") ובאמצעות סניפיה ברחבי הארץ. 
  3. האסיפה הכללית:
   1. האסיפה הכללית של העמותה היא המוסד העליון  שלה. תפקידה לקבוע את העקרונות של העמותה, לאשר את תוכניות הפעולה השנתיות והמיוחדות של וועד העמותה, לפעול בכל עניין שבו הוקנו לה סמכויות בתקנון ולקבוע את מדיניות  העמותה.
   2. האסיפה הכללית של העמותה הינה אסיפת נציגים, שהם חברי העמותה,  לפי הפרוט שלהלן: 
    1. יו"ר מכהן של העמותה.
    2. יו"ר כל אחד מסניפי העמותה, או נציג מטעמו, ובלבד שהוא חבר הסניף.
    3. יו"ר כל אחת מהעמותות מסונפות, או נציג מטעמו, ובלבד שהעמותה המסונפת היא חברה בעמותה.  
    4. יו"ר ועד הורים ארצי לדיור חוץ בייתי, או נציג מטעמו. 
    5. יו"ר ועד הורים ארצי בחינוך המיוחד או נציג מטעמו
    6. יו"ר של כל אחת מהעמותות הנלוות, או נציג מטעמו. 
     חברי וועד העמותה  שצורפו לוועד העמותה בהתאם לסעיף 22 ג להלן.
     ובלבד שלכל נציג יהיה קול אחד בלבד.
   3. האסיפה הכללית של העמותה תתקיים לפחות אחת לשנה ותכונס ע"י וועד העמותה במועד שיקבע על ידו.  אסיפה כללית שלא מן המניין תתכנס לפי החלטת וועד העמותה, לפי דרישה בכתב של 10% מהנציגים בעלי זכות ההצבעה  באסיפה הכללית, או לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת של העמותה.
   4. ד. ואלה הן סמכויות האסיפה הכללית:
    1. לשמוע דינים וחשבונות על פעולות וועד העמותה ועל פעולות ועדת הביקורת, לדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה וועד העמותה ולהחליט בדבר אישור הדין וחשבון הכספי.
    2. לבחור את ועדת הביקורת של העמותה, ולמנות את יו"ר הועדה.
    3. להפעיל כל סמכות ולפעול בכל עניין שבו הינה מוסמכת לפעול על פי חוק העמותות ובדרכים שהותוו בו.
    4. לדון ולהחליט בכל עניין אשר יוגש לאסיפה הכללית על ידי וועד העמותה ובכל עניין אחר שלגביו הופנתה בקשה לוועד העמותה, בכתב, ע"י  10% מבעלי זכות ההצבעה – לכל הפחות  21 יום לפני האסיפה הכללית.  
    5. לבחור את יו"ר העמותה בהתאם לאמור ב-ס"ק ה', לתקופת כהונה של  ארבע שנים.
     האסיפה הכללית רשאית להאריך את תקופת הכהונה של יו"ר העמותה לתקופת כהונה אחת נוספת של  ארבע שנים.
     לאחר תום שתי תקופות כהונה כאמור, האסיפה הכללית תהיה רשאית להאריך את  כהונת היו"ר לתקופת כהונה נוספת של ארבע שנים בכל פעם, לאחר אישור ועדת ההנהלה ובמקרים מיוחדים.
     הבחירות ליו"ר העמותה יתנהלו בהתאם לנוהל בחירות שיאושר על ידי האסיפה הכללית.
    6. לבחור את סגן יו"ר וועד העמותה לתקופת כהונה של  ארבע שנים.
     האסיפה הכללית רשאית להאריך את תקופת הכהונה של סגן יו"ר העמותה לתקופת כהונה אחת נוספת של ארבע  שנים.
     לאחר תום שתי תקופות כהונה כאמור, האסיפה הכללית תהיה רשאית להאריך את  כהונת סגן היו"ר לתקופת כהונה נוספת של ארבע שנים בכל פעם, לאחר אישור ועדת ההנהלה ובמקרים מיוחדים.
     הבחירות לסגן יו"ר העמותה יתנהלו בהתאם לנוהל בחירות שיאושר על ידי האסיפה הכללית.
    7. למנות נשיא וחברי כבוד לעמותה לפי המלצת וועד העמותה.
     1. האסיפה הכללית תהיה רשאית לבחור כל חבר בעמותה, שאינו חבר בעמותה אחרת הפועלת למען אנשים עם מוגבלות, ליו"ר העמותה. 
     2. נבחר לשמש כיו"ר העמותה חבר המכהן כיו"ר סניף של העמותה- יתפטר  היו"ר הנבחר של העמותה מכהונתו כיו"ר הסניף, כתנאי לכניסתה לתוקף של בחירתו ליו"ר העמותה.
     1. בכפוף ל-ס"ק 2 להלן, את  האסיפה הכללית ינהל מי שמכהן באותה עת כסגן יו"ר העמותה. 
     2. במקרה שנבצר מסגן יו"ר העמותה לנהל את האסיפה הכללית, או כאשר סגן יו"ר העמותה מציג את מועמדותו לבחירה ע"י האסיפה הכללית, ינהל את האסיפה חבר מחברי וועד העמותה אשר נבחר לכך על ידי וועד העמותה.
    8. יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי וועד העמותה.
    9. האסיפה הכללית (שנתית ושלא מן המניין) תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל הסניפים, העמותות הנלוות, העמותות המסונפות ולוועד הורים ארצי לפחות 10 ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
    10. ועדת הביקורת של העמותה תוזמן לכל אסיפה כללית של העמותה.
    11. ישיבת האסיפה הכללית תהיה חוקית אם נתקיימה במועד ובמקום שנקבעו בהזמנות, ואם השתתפו בה לא פחות ממחצית מהמספר הכללי של הזכאים להשתתף באסיפה הכללית. אם במועד הקבוע לא יופיעו משתתפים במספר הדרוש כאמור, תתקיים ישיבת האסיפה הכללית באותו יום ובאותו מקום, חצי שעה לאחר המועד שנקבע, ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
    12. באסיפה כללית ידונו רק הנושאים שהופיעו בסדר היום של האסיפה ואשר הובאו לידיעת החברים, אלא אם כן – כל החברים שהוזמנו לאסיפה הכללית הגיעו לאסיפה, והסכימו לדון בנושא שלא נמצא בסדר היום של האסיפה הכללית.
    13. לכל חבר באסיפה הכללית יהיה  קול אחד וההצבעה תהיה אישית. 
    14. ההצבעה באסיפה הכללית תהיה גלויה, אלא אם כן ביקשו מראש לכל הפחות 10% מהנציגים בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית כי ההצבעה תהיה חשאית ותתנהל בקלפי.
    15. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה – דרשו רוב אחר לקבלן; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר האסיפה להכריע.
    16. באסיפה הכללית ינוהל וירשם פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם  על ידי  יו"ר האסיפה הכללית ושניים מחברי וועד העמותה.
  4. וועד העמותה:  
   1. וועד העמותה  ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בתקנון זה ו/או על פי חוק העמותות לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.
   2. הרכב וועד העמותה יהיה כדלקמן: 
    1. יושב ראש נבחר של העמותה שיכהן גם כיו"ר וועד העמותה.
    2. יו"ר העמותות המסונפות (או נציג אחר אשר ימונה על ידן). 
    3. יו"ר סניף תל אביב (או נציג אחר שימונה על ידי הסניף)
    4. יו"ר  מרחבי הסניפים (או נציג אחר שימונה על ידי מרחב הסניפים)- פרט למרחב גוש דן שישלח שני נציגים. 
    5. יו"ר וועד ההורים הארצי לדיור חוץ בייתי ושני נציגים נוספים מטעם וועד ההורים הארצי.
    6. יו"ר אקים לאפוטרופסות (או נציג אחר שימונה על ידי העמותה). 
    7. יו"ר ורי ספיישל ארטס ישראל (או נציג אחר שימונה על ידי העמותה). 
    8. חברי וועד העמותה  שצורפו לוועד העמותה לפי סעיף 22.ג. להלן. 
    9. וועד העמותה רשאי לצרף אליו כחבר נוסף את יו"ר ועד הורים ארצי לחינוך מיוחד (או נציג אחר  שימונה על ידו).
     ובלבד שכולם חברי העמותה.
   3. וועד העמותה רשאי לצרף אליו עד 5 חברים, נציגי ציבור, לתקופת כהונה של ארבע שנים. וועד העמותה יהיה רשאי להאריך את תקופת כהונתו של כל אחד מחברי הוועד המצורפים, לתקופת כהונה אחת נוספת של ארבע שנים.
   4. לאחר תום שתי תקופות כהונה כאמור, וועד העמותה יהיה רשאי להאריך את  כהונת נציגי הציבור לתקופת  כהונה נוספת של ארבע שנים בכל פעם, לאחר אישור ועדת ההנהלה ובמקרים מיוחדים.
   5. וועד העמותה יבחר מבין חבריו גזבר לעמותה לתקופת כהונה של ארבע שנים. וועד העמותה יהיה מוסמך להאריך את תקופת הכהונה של גזבר העמותה לתקופת כהונה אחת נוספת של ארבע שנים.
   6. לאחר תום שתי תקופות כהונה כאמור, וועד העמותה יהיה רשאי להאריך את  כהונת נציגי הציבור לתקופת  כהונה נוספת של ארבע שנים בכל פעם, לאחר אישור ועדת ההנהלה ובמקרים מיוחדים.   גזבר העמותה ישמש כיו"ר וועדת הכספים/כוח אדם של העמותה.
   7. ה. חבר וועד העמותה, בן משפחה מדרגה ראשונה של חבר וועד העמותה ובן משפחה מדרגה ראשונה של נושא משרה בכיר בעמותה לא יועסק, במישרין או בעקיפין, בין כשכיר ובין כנותן שירותים בעמותה. הוראה זו תחול גם בתקופה של שלושה חודשים לאחר תום כהונת חבר הוועד ו/או נושא המשרה.
   8. ו. חבר וועד העמותה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד העמותה. ההתפטרות תכנס לתוקף עם קבלת ההודעה על ידי יו"ר וועד העמותה.
   9. חבר וועד העמותה שנעדר מישיבות הוועד במשך 4 ישיבות  רצופות- יחדל להיות חבר בוועד העמותה, אלא אם נעדר מחמת מחלה או בגלל שירות מילואים או ברשות וועד העמותה.
   10. התפטר יושב ראש העמותה מתפקידו ו/או חדל לכהן בו, יכהן סגן יו"ר העמותה, כיו"ר העמותה עד לבחירתו של יושב ראש חדש לעמותה. במקרה זה, הבחירות ליו"ר העמותה יהיו בתוך 3 חודשים מהמועד בו חדל יו"ר העמותה לכהן בתפקידו. במקרה שנבצר מסגן יו"ר העמותה למלא את מקום יו"ר העמותה, ימנה וועד העמותה ממלא מקום מבין חבריו, עד לבחירות כאמור. 
    1. בכפוף לאמור לעיל, הסתיימה תקופת כהונתו של חבר וועד העמותה, מכל סיבה שהיא, יבחר הגוף השולח את הנציג החדש מטעמו בתוך חודשיים.
    2. עד למינוי נציג חדש כאמור ב-ס"ק 1 לעיל רשאים חברי וועד  העמותה הנותרים להמשיך לפעול כוועד העמותה והחלטות שתתקבלנה על ידם תהיינה כדין. 
   11. יו"ר וועד העמותה רשאי בכל עת ולא פחות מאשר אחת לחודשיים לכנס ישיבת וועד העמותה.  יו"ר העמותה רשאי, במקרים דחופים, לכנס ישיבה דחופה של וועד העמותה לאחר הודעה מוקדמת של 48 שעות.
    יו"ר וועד העמותה חייב לכנס את ישיבת וועד העמותה אם קיבל לכך דרישה בכתב מאת 3 חברי וועד העמותה, בתוך 14 יום ממועד הדרישה. כל הדורש לכנס את ישיבת וועד העמותה – חייב לפרט את סדר היום של הישיבה שתתכנס.
   12. הזמנה לישיבת וועד תפרט את סדר יומה, מועד קיומה ומיקומה ותשלח לפחות 7 ימים לפני מועד הישיבה.
   13. נעדר יושב ראש וועד העמותה מהישיבה ימלא את מקומו סגנו או חבר אחר של וועד העמותה שיבחר על ידי וועד העמותה למלא את מקומו לאותה ישיבה.
   14. מניין חוקי לקבלת החלטות בישיבת וועד העמותה הוא מחצית חברי וועד העמותה. לא היה מנין חוקי בפתיחת ישיבת וועד העמותה, תדחה הישיבה לאותו יום חצי שעה לאחר המועד שנקבע. הישיבה הנדחית תהיה חוקית בכל מספר משתתפים, ובלבד שמספרם לא יפחת מחמישה. 
   15. וועד העמותה רשאי להעביר מסמכויותיו לוועדה שכל חבריה יהיו חברי וועד העמותה, ובלבד שלא יעביר סמכויות שנתייחדו בתקנון זה ו/או על פי כל דין לוועד העמותה (להלן: "וועדת הנהלה"). חברי וועדת ההנהלה יפעלו בהתאם להוראות וועד העמותה, ובהתאם לכללי הניהול התקין של רשם העמותות והדין הקיים. 
   16. וועד העמותה רשאי להקים ועדות לצורך מילוי המטלות שיקבע, למנות את יו"ר הועדה לאייש אותן, ולקבוע את סמכויותיהם. 
   17. וועד העמותה ימנה את מנכ"ל העמותה ושני חברי וועד נוספים לכהן כחברי ועדת הבחירות של העמותה, ויקבע את נהלי עבודתה (להלן: "וועדת הבחירות של העמותה").
   18. לא ישתתף חבר וועד העמותה בדיון ובהצבעה בוועד או בישיבת ועדה כלשהי,  אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר וועד ובין תפקיד אחר שלו בעמותה או עניין אישי שלו. חבר וועד העמותה לא יטפל בנושא כאמור, מתוקף תפקידו כחבר הוועד,  גם מחוץ לישיבות הוועד.   
   19. החלטות וועד העמותה יתקבלו ברוב קולות המצביעים: היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר וועד העמותה להכריע. החלטת חברי וועד העמותה יכול שתתקבל שלא בישיבת וועד העמותה (טלפונית), על ידי 2/3 לכל הפחות מחברי וועד העמותה.  
   20. וועד העמותה ינהל פרוטוקול  של ישיבותיו והחלטותיו.
   21. וועד העמותה רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו וכן את מנכ"ל העמותה או כל בעל תפקיד אחר בעמותה,  לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה כולל חשבונות בנקים, ולבצע בשמה פעולות וכן לקבוע כללים והגבלות בקשר עם סמכותם זו.
    רק חתימה משותפת של שניים מבין מורשי החתימה שהסמיך וועד העמותה בצרוף חותמת העמותה – תחייב את העמותה.
    למרות האמור לעיל, חתימת גזבר העמותה או יו"ר העמותה תהא  חתימה הכרחית בכל התחייבות ו/או הסכם שהיקפם  הכספי עולה על סכום שיקבע מפעם לפעם על ידי וועד העמותה.  
  5. ועדת הביקורת
   1. ועדת הביקורת תבדוק את כל העניינים שבתחום פעילות העמותה, במרכז, בסניפיה,  בעמותות הנלוות ובעמותות המסונפות, ואת פנקסי החשבונות שלהם, ותביא לפני האסיפה הכללית, באופן המותווה להלן, את המלצותיה בכל העניינים הנ"ל. וועדת הביקורת תפעל בהתאם לנוהל שיאושר על ידי האסיפה הכללית של העמותה. 
   2. יו"ר ועדת הביקורת וחברי ועדת הביקורת יבחרו על ידי האסיפה הכללית לתקופת כהונה של   3 שנים. בתום שלוש שנים, יוכלו יו"ר ועדת הביקורת וחברי ועדת הביקורת להיבחר לקדנציות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת. 
   3. ועדת הביקורת תמנה בין 3 ל- 5 חברים, לפי קביעת  האסיפה הכללית. חבר ועדת הביקורת לא יכהן כחבר בוועד העמותה.
   4. נבצר מחבר ועדת הביקורת לכהן בתפקידו, יוכלו חברי ועדת הביקורת הנותרים למלא את תפקידם, עד לאסיפה הכללית הבאה, ובלבד שמספר חברי  ועדת הביקורת הנותרים לא יפחת משניים. 
   5. לא ישתתף חבר ועדת ביקורת  בדיון ובהצבעה בועדת ביקורת,  אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת ביקורת ובין תפקיד אחר שלו בעמותה או עניין אישי שלו.    
   6. לשם מילוי תפקידי הביקורת, תהיה ועדת הביקורת רשאית לדרוש ולקבל מכל אחד ממלאי התפקידים בעמותה, בסניפים, בעמותות הנלוות, בעמותות המסונפות, כל מסמך או כל חומר אחר הדרושים להם לשם ביצוע הביקורת,  בתוך פרק זמן סביר.
   7. לשם מילוי תפקידי הביקורת, תהיה ועדת הביקורת רשאית להיעזר במבקר הפנים של העמותה ו/או ברואה החשבון של העמותה ו/או ביועץ חיצוני.
   8. ועדת הביקורת תצרף לדוחות שלה המלצות, ככל שתמצא לנכון, בקשר לדרכי ארגון והפעלה, ובקשר לכל הפעולות הנעשות על ידי העמותה ו/או עמותות הנלוות ו/או העמותות המסונפות  ו/או הסניפים, לשם הוצאת מטרות העמותה ו/או הגופים הנ"ל – מן הכוח אל הפועל.
   9. דו"ח ועדת הביקורת יובא לדיון בוועד העמותה  ולא יפורסם לפני שיובא לדיון כזה. דרך הפרסום תעשה בהתאם להנחיות וועד העמותה, הכל בהתאם ובכפוף לנוהל עבודת ועדת הביקורת.
   10. התייחס  דו"ח ועדת הביקורת לאופן תפקודו של וועד סניף מסוים או חבר מחברי וועד הסניף שאינו חבר בוועד העמותה – יוזמן נציג הסניף לוועד העמותה להביע את עמדתו בנושא הדו"ח, אולם לא ישתתף בדיון ובהצבעה ביחס לדו"ח. 
   11. אחד מחברי ועדת הביקורת, שיקבע ע"י יו"ר ועדת הביקורת, יוכל להשתתף בישיבות וועד העמותה  כמשקיף בלבד ללא זכות הצבעה.
   12. ועדת הביקורת תתכנס בפרקי הזמן שקבעה לעצמה ולכל הפחות אחת ל- שלושה חודשים. הכרעת הועדה תתקבל ברוב קולות. על הועדה לנהל פרוטוקול של ישיבותיה ולרשום בו את החלטותיה.
 8. פרק שמיני  – סניפים ומרחבי סניפים

   1. סניפים יוכלו להיווסד בכל מקום בישראל בהתאם להחלטת ולאישור וועד העמותה. 
   2. כל עמותה מסונפת שהיא ישות משפטית נפרדת, תפעל להתאים את התקנון שלה לתקנון העמותה, באופן שימנעו סתירות ביניהם.
   3. כל סניף יפעל בהתאם לתקנון העמותה, החלטות האסיפה הכללית, הנחיות וועד העמותה והוראות הביצוע שהוא יוציא מדי פעם בפעם, לרבות קביעת הישובים עליהם אחראי כל סניף. 
    1. סניף יעביר לוועד העמותה דוחות כספיים ופרוטוקולים לפי הוראותיו והנחיותיו של וועד העמותה. עמותה מסונפת – תגיש לעמותה את המאזן חתום ומאושר כדין ע"י רואה חשבון, סמוך למועד אישורו.
    2. בכל הנושאים במישור המקומי, יפעל הסניף ישירות מול הגורמים המקומיים המוסמכים. סניף לא יפנה לגורם ארצי, בעניינים שאינם במסגרת פעילותו השוטפת, אלא לאחר תאום מוקדם עם וועד העמותה.
    3. סניף יפעל אך ורק במסגרת האזור הגיאוגרפי שנקבע לפעילותו על ידי וועד העמותה, בהתאם למפת הסניפים שאושרה  על ידי וועד העמותה. ביקש סניף לפעול במחוץ לאזור שנקבע על ידי וועד העמותה,  עליו לקבל את אישור וועד העמותה מראש לכך.
    4. פעילות סניפי אקים עם  אגודת הידידים בארץ,  אגודות ידידים  בעולם  ובנושא גיוס כספים יעשה בהתאם לנהלים שיקבעו  על ידי וועד העמותה.
    5. סניף יעודד פעולות של הרשויות  המקומיות באזור פעילותו אשר עשויות  לתרום לקידום מעמדם, זכויותיהם וריווחתם של אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם, באזור בו הוא פועל. 
   4. כל סניף ינהל רשימה של חברי העמותה באותו סניף ויעביר העתק ממנה לוועד העמותה.
   5. המוסדות של כל סניף יהיו כדלקמן:
    1. אסיפה כללית.
    2. וועד הסניף. 
   6. האסיפה הכללית של הסניף: 
    1. האסיפה הכללית של הסניף תכונס לפחות אחת לשנה. אסיפה כללית תהיה חוקית אם ישתתפו בה לפחות מחצית ממספר החברים בסניף. לא היה מניין חוקי בפתיחת האסיפה הכללית, תתקיים האסיפה הכללית באותו יום ובאותו מקום חצי שעה לאחר המועד שנקבע, ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
    2. האמור בסעיף 21 לעיל יחול בשינוים המחויבים על אסיפה כללית של סניף, בכפוף    לאמור להלן. 
    3. האסיפה הכללית תנוהל ע"י יו"ר הסניף. במידה ונבצר מיו"ר הסניף לנהל את האסיפה הכללית, או כאשר יו"ר הסניף מציג את מועמדותו לבחירה על ידי האסיפה הכללית של הסניף, ינהל את האסיפה חבר וועד הסניף  שנבחר על ידי וועד  הסניף. 
    4. האסיפה הכללית תדון בכל העניינים הפנימיים של הסניף, תשמע דין וחשבון של וועד הסניף על פעילות הסניף. 
    5. באסיפה  הכללית ירשם פרוטוקול וייחתם על ידי יו"ר האסיפה. העתק פרוטוקול האסיפה הכללית ישלח לוועד העמותה.
   7. וועד הסניף
    1. משהחליט וועד העמותה על הקמת סניף, יכונסו כל החברים הזכאים להצביע לאסיפה כללית מכוננת, לצורך בחירת יו"ר הסניף וחברי וועד הסניף. 
    2. האמור בסעיף 22 לעיל יחול על ישיבות הוועד של הסניף, בכפוף לאמור להלן. 
    3. וועד הסניף יתכנס לכל הפחות 4 פעמים בשנה. וועד הסניף ינהל את עניני הסניף ויהיה מורכב ממספר החברים  שיקבע על ידי האסיפה הכללית של הסניף, אך לא יפחת מחמישה.
    4. תקופת הכהונה של  וועד הסניף לא תעלה על  ארבע שנים.  הוועד היוצא של הסניף יוכל להיבחר לתקופות כהונה נוספות בנות ארבע שנים כל אחת, למעט יו"ר הסניף אשר על הארכת כהונתו יחולו ההוראות להלן:
     1. האסיפה הכללית של הסניף רשאית להאריך את תקופת הכהונה של יו"ר הסניף לתקופת כהונה אחת נוספת של ארבע  שנים.
     2. לאחר תום שתי תקופות כהונה כאמור, האסיפה הכללית של הסניף תהיה רשאית להאריך כהונת יו"ר הסניף לתקופת כהונה נוספת של ארבע שנים בכל פעם, לאחר אישור ועדת ההנהלה ובמקרים מיוחדים. 
    5. וועד הסניף יבחר מבין חבריו ממלא מקום יו"ר הסניף וגזבר לסניף. וועד הסניף רשאי לצרף אליו  עד שלושה חברים, נציגי ציבור, ובלבד שמספר החברים שצורפו לא יעלה על רבע ממספר חברי וועד הסניף לפני הצרוף. 
    6. וועד הסניף חייב לכנס אסיפה כללית של הסניף בסמוך לתום כהונתו על מנת לבחור  יו"ר סניף וועד סניף. לא עשה כן, רשאי וועד העמותה  לעשות כן במקומו.
    7. וועד הסניף היוצא ידאג לפרסום בעיתון מקומי הודעה בדבר קיום בחירות בסניף ומועדן, לפחות חודשיים לפני המועד המתוכנן, על מנת לאפשר לנציגי משפחות של אנשים עם מוגבלות שכלית ולאנשים נוספים להפוך לחברים בסניף, לבחור את מוסדות הסניף ולהיבחר למוסדותיו.
    8. הליך בחירת וועד הסניף ונושאי התפקידים בסניף יקבע ע"י וועד העמותה בנהלים שיוציא. 
    9. וועד הסניף יהיה מורכב לכל הפחות מ – 2/3 בני משפחה ואפוטרופוסים של אנשים עם מוגבלות שכלית ואשר מבין חבריו יהיו: 
     1. נציג מתחום החינוך לגיל הרך באזור בו פועל הסניף 
     2. נציג מתחום חינוך חובה באזור בו פועל הסניף 
     3. נציג מתחום הדיור החוץ ביתי באזור בו פועל הסניף.
     4. נציג מתחום  מסגרת יומית לגילאי 21+  שהאדם עם המוגבלות השכלית הקשור אליו מתגורר בדיור ביתי, באזור בו פועל הסניף. 
      במקרים בהם אין אפשרות לקיים וועד סניף בהרכב שלעיל, רשאי וועד העמותה לאשר הרכב שונה של חברי וועד הסניף.
      במקרה של סניף  הפועל באזור בו ישנם מספר יישובים, יקבע וועד העמותה את  הרכב וועד הסניף ביחס לכל אחד מהישובים בו פועל הסניף. 
    10. אדם המנהל מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית לא יוכל לכהן כחבר בוועד הסניף ביישוב בו פועלת המסגרת אותה הוא מנהל ו/או ביישובים המקבלים שירותים מאותה המסגרת, אלא באישור וועד העמותה. 
    11. חבר וועד הסניף לא יועסק, במישרין או בעקיפין, בין כשכיר ובין כנותן שירותים בסניף או בעמותה. בן משפחה מדרגה ראשונה של חבר וועד הסניף ובן משפחה מדרגה ראשונה של נושא משרה בכיר בסניף לא יועסק, במישרין או בעקיפין, בין כשכיר ובין כנותן שירותים בסניף או בעמותה. הוראה זו לא תחול על העסקה זמנית של עד חודשיים בשנה. על אף האמור בסעיף זה,וועדת ההנהלה רשאית לאשר העסקת בן משפחה מדרגה ראשונה של חבר וועד או של נושא משרה בכיר בסניף גם לתקופה העולה על חודשיים.
    12. הוראה זו תחול גם בתקופה של שלושה חודשים לאחר תום כהונת חבר הוועד/נושא המשרה הבכיר.
    13. בישיבת וועד הסניף ינוהל וירשם פרוטוקול אשר ייחתם על ידי יו"ר הסניף. העתק הפרוטוקול ישלח לוועד העמותה. 
    1. זכויות החתימה בשם הסניף יהיו ליו"ר הסניף, לגזבר הסניף ולשני חברי וועד נוספים. במקום זכות חתימה של אחד מחברי הועד, ובכפוף לאישור ועד העמותה, תתאפשר מתן  זכות חתימה לשכיר המועסק בתפקיד בכיר בסניף. 
     חתימה מחייבת בשם הסניף תהיה של שניים מבעלי זכות החתימה בצרוף חותמת הסניף, בהתאם לכללים שיקבעו על ידי וועד העמותה. 
    2. פתיחת חשבון בנק חדש וזכויות החתימה של הסניף טעונות אישור מוקדם של וועד העמותה, בהתאם לכללים ולהגבלות שיקבעו על ידי וועד העמותה. האישור לבנק ישלח על ידי המרכז.
    3. בעלי זכות החתימה על פי סעיף 22 כא.  לעיל יהיו גם בעלי זכות החתימה בכל חשבונות הבנק של העמותה והם יצורפו לבעלי זכות החתימה בחשבונות הסניף בהתאם למגבלות חוקיות ולכללים שיקבעו ע"י וועד העמותה.
    4. יו"ר העמותה, גזבר העמותה וחבר נוסף של ועדת הכספים של העמותה – רשאים, בהחלטה פה אחד להתנגד למינוי אדם כבעל זכות חתימה בשם הסניף ולבטל זכות חתימה של אדם כלשהו בשם הסניף לתקופה שלא תעלה על 30 יום. החלטה כאמור תהיה בכתב ותוגש לוועד הסניף ולוועד העמותה תוך פרוט הנימוקים לסירוב/לביטול. בתוך 30 יום יכונס וועד העמותה לדיון והחלטה בעניין, לאחר שמיעת עמדת נציגי הסניף.
   8. הסניף יקיים את ההוראות שיוציא וועד העמותה מידי פעם בפעם, בקשר לניהול הכספי וניהול החשבונות בסניף.
   9. הסניף רשאי להעסיק עובדים לפי הצורך. שכר העבודה ותנאי העסקה של עובדים בסניפים  יהיו בהתאם לנהלים והוראות שיוציא וועד העמותה וכפוף לכללי הניהול התקין של רשם העמותות והדין הקיים. הסניף ישלח לוועד העמותה   אחת לשנה,  רשימה מפורטת של עובדיו, אשר תכלול פרטים מזהים של העובד, תפקידו, תקופת עבודתו, דרגתו, ופרטי שכרו בתקופה שקדמה לדו"ח.  שכר עבודה ותנאי העסקה של עובדים בכירים בסניף יתואמו עם המרכז. 
    1. וועד העמותה רשאי, לפרק ולהשעות, פעילות של סניף. החלטה כאמור תתקבל  לאחר שניתנה  לוועד הסניף הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בתוך  זמן סביר מקבלת ההודעה כאמור. 
    2. ועד העמותה רשאי להחליט על איחוד מספר סניפים  לסניף אחד ועל פיצול סניף  אחד  למספר סניפים . החלטה כאמור תתקבל  לאחר שניתנה  לוועד הסניף, או הסניפים, לפי העניין, הזדמנות נאותה להשמיע טענותיהם בתוך  זמן סביר מקבלת ההודעה כאמור.
    3. כל מקרה של פירוק , השעיה, איחוד, פיצול סניף יחליט ועד העמותה מה יעשה ברכוש הסניף או הסניפים נוגעים בדבר.  
    4. ועד העמותה רשאי להחליט על  ביטול מינוייהם של יו"ר וועד סניף וחברי וועד סניף, כולם או חלקם, החלפתם ומינוי הנהלה במקומם. החלטה כאמור תינתן לאחר שניתנה לוועד הסניף הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם בתוך  זמן סביר, מקבלת ההודעה כאמור.
    5. הוחלפה הנהלת סניף ומונה וועד סניף או יו"ר  וועד סניף לפי סעיף זה, יכהן וועד הסניף הממונה או יו"ר  וועד הסניף הממונה, עד לקיום בחירות בסניף, עליהם יודיע וועד העמותה  ובלבד שהבחירות תתקיימנה לא יאוחר משישה  חודשים ממועד המינוי. וועד העמותה  רשאי להאריך את תקופת הכהונה כאמור בשתי תקופות נוספות בנות שלושה  חודשים כל אחת.
   10. הזכות לבחור ולהיבחר לוועד  הסניף
    1. הבחירות ליו"ר הסניף ולוועד הסניף תתקיימנה  בהתאם לנוהל בחירות שיקבע על ידי וועד העמותה.
    2. בר, הרשום בפנקס החברים של הסניף, אשר עמד בתקופת ההכשרה כמפורט בסעיף 13 לעיל, והתקבל כחבר מן המניין,  זכאי להצביע באסיפה הכללית של הסניף.
    3. בכפוף לאמור ב-ס"ק ד' ו- ה' להלן, לכל חבר הזכות להיבחר למוסדות העמותה ולמוסדות הסניף שבו הוא חבר.
    4. חבר העמותה, המבקש להיבחר לוועד הסניף בו הוא חבר, והוא חבר או מועסק  בעמותה אחרת הפועלת למען אנשים עם מוגבלות, יהיה רשאי להגיש מועמדותו רק אם קיבל תחילה את אישור ועדת הבחירות, בהתאם לנהלים שיקבעו על-ידי וועד העמותה. סירבה ועדת הבחירות לאשר את הצגת מועמדותו של החבר, רשאי החבר לערור בפני וועד העמותה.  
    5. שניים או יותר מבני משפחה אחת לא יכהנו כחברי וועד הסניף. 
   11. מרחב סניפים 
    1. חלוקת המרחבים תקבע בהתאם להחלטת ועד העמותה, ובלבד שמספר המרחבים לא יעלה  על – 8.  
    2. תפקידו של יו"ר המרחב  להביא לוועד העמותה את עמדותיהם, שאיפותיהם, דעותיהם ותביעותיהם של החברים בסניפים  מאותו  מרחב אליו הוא  שייך וליידע את הסניפים  במרחב בדבר החלטות והנחיות וועד העמותה. 
    3. יו"ר המרחב רשאי בכל עת ולא פחות מאשר אחת לשלושה חודשים, לכנס ישיבת  מרחב. יו"ר  המרחב חייב לעשות כן אם קיבל לכך דרישה בכתב מאת 2 חברי  מרחב, בתוך 14 יום ממועד הדרישה. כל הדורש לכנס ישיבת  מרחב חייב לפרט את סדר היום של הישיבה שתתכנס. 
    4. יו"ר  מרחב סניפים יבחר מתוך יושבי ראש הסניפים  שבמרחב, לתקופת כהונה של ארבע  שנים.  למרות האמור לעיל,  יו"ר סניפים המהווים לפחות 1/3 מחברי  המרחב יהיו רשאים לפנות  בכתב,  בכל עת,  ליו"ר  המרחב על מנת לדרוש עריכת בחירות חדשות ליו"ר המרחב. במידה והתקיימה פנייה כאמור מחויב יו"ר  המרחב לכנס את האגד לעריכת בחירות מוקדמות בתוך 30 יום ממועד הפניה.
     יו"ר הסניפים שבמרחב רשאים להאריך את תקופת הכהונה של יו"ר המרחב לתקופת כהונה אחת נוספת של ארבע  שנים. לאחר תום שתי תקופות כהונה כאמור, ניתן יהיה להביא לאישור יו"ר הסניפים שבמרחב להאריך את כהונת יו"ר המרחב לתקופות  כהונה נוספות של ארבע שנים בכל פעם, באישור ועדת ההנהלה ובמקרים מיוחדים. 
    5. הבחירות ליו"ר המרחב תהיינה בהתאם לנוהל בחירות שיאושר על ידי האסיפה הכללית.
    6. במידה ויו"ר  המרחב המכהן יחדל מלכהן, מכל סיבה שהיא, כיו"ר הסניף אותו ייצג,  תערכנה בתוך חודש בחירות לתפקיד יו"ר  המרחב החדש. עד לבחירות אלו רשאי יו"ר  המרחב היוצא להמשיך בתפקידו כיו"ר  המרחב.
 9. פרק תשיעי – שונות
  1. שנת הכספים של העמותה תהיה ב- 1  לינואר עד 31 בדצמבר של כל שנה.
  2. וועד העמותה  יקבע כללים מעת לעת לניהול חשבונות של העמותה ושל סניפיה
   והכל בכפוף לכללי הניהול התקין של רשם העמותות והדין הקיים.
  3. כל עמותה  נלוות תתאים את התקנון שלה לתקנון העמותה כך שלא יהיו סתירות בין התקנונים. 
  4. עמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. החלטה כאמור טעונה אישור רוב של שני שלישים מן הנוכחים באסיפה והזכאים להצביע בה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה של 21 ימים מראש, תוך הודעה שיוצע באסיפה להחליט על פירוק העמותה.
  5. נתקבלה החלטה כדין על הפירוק בהתאם לסעיף 39 לעיל, תחולנה הוראות סעיפים 43 (ב) ו-(ג) לחוק העמותות והאסיפה הכללית תמנה את המפרק או המפרקים אשר יפעל/ו לתשלום חובות העמותה, חיסול נכסיה וכל העניינים הקשורים בפירוק העמותה.
  6. כל נכס והכנסה שיישארו לאחר פירוק העמותה, חיסולה ותשלום כל חובותיה במלואם, ינהגו לגביו לפי הכללים הבאים:
   1. הנכסים יועברו לעמותה ו/או לגוף או גופים ציבוריים שיהיו קרובים ביותר במועד פירוק העמותה ל"בעלי מטרות דומות" כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, אלא אם תורה האסיפה הכללית של העמותה אחרת ובמקרה כזה ינהגו בנכסים ובהכנסות הנ"ל בהתאם להוראותיה, ובלבד שחברי העמותה לא יקבלו כל חלק שהוא בנכסי העמותה.
   2. מקום שנכס של העמותה משמש בעת הפירוק בתהליך מחקר או חינוך או בכל מטרה אחרת אותו ייעדה העמותה, ידאגו המפרקים כי הנכס יועבר כנ"ל כפוף לתנאי כי הנכס ימשיך לשמש לאותה מטרה ששימש ערב הפירוק.