אקים

Font SizeSCREEN

Profile

שנה גודל טקסט
שנה ניגודיות

   
דף הבית אקים לאפוטרופוסות

Akim Home top09

  • akim-pres1.JPG
  • akim-pres2.jpg
  • akim-pres3.jpg

חזון עמותת אקים

לעשות את החברה הישראלית מקום טוב יותר לאנשים עם מוגבלות שכלית ולבני משפחותיהם. חברה מכבדת חמה ומקבלת המאפשרת מימוש עצמי מתוך הכרה בשונות ומחויבות לשיוויון הזדמנויות.

 

חברה מכלילה 

היא חברה חזקה

 

קו סיוע "הורים למען הורים"

1-800-399-333

ראשון, 31 יולי 2016 12:14

אקים לאפוטרופוסות

Written by 
Rate this item
(0 votes)

עפ"י החוק במדינת ישראל ביהמ"ש רשאי למנות אפוטרופוס לאנשים עם מוגבלויות וביניהם אנשים עם פיגור שכלי. "אקים לאפוטרופסות" היא עמותה שמטרתה העיקרית היא טיפול בכל אותם אנשים עם פיגור שכלי אשר מסיבות שונות אין להם בן משפחה או אדם אחר המשמש להם כאפוטרופוס. העמותה מטפלת בחסויים הנמצאים תחת אחריותה במעונות הפנימייה ובמערכי הדיור, במשפחות אומנה ובקהילה. היא דואגת לשלומם, מנהלת את ענייניהם, מייצגת את האינטרסים שלהם, מארגנת ביקורים שבועיים כתחליף לביקורים המשפחתיים, מבצעת עבורם רכישות אישיות, משלבת אותם בפעילויות הרווחה ועוד. לצורך כך מפעילה העמותה מערך של אנשי מקצוע ומבקרים בשכר בכל רחבי הארץ. בנוסף לכך נותנת העמותה יעוץ לכלל משפחות האנשים עם הפיגור השכלי בעניינים הקשורים לאפוטרופסות, לצוואות ולירושות. "אקים לאפוטרופסות" פועלת בשיתוף פעולה עם האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי במשרד הרווחה ועם המנהלים והעובדים במעונות הפנימייה ובמסגרות הדיור האחרות.

 

מידע כללי בנושא אפוטרופסות

 

אפוטרופסות וניהול גמלה

כאשר אדם אינו מסוגל לטפל בענייניו, ברכושו או בגופו, אפשר למנות אדם או גוף שיטפל בענייניו במקומו– כולם או מקצתם, לפי הצורך ולפי הנסיבות.
שני סוגי החסות הרלוונטיים לאנשים עם פיגור שכלי הם אפוטרופסות מלאה או ניהול גמלה.

 

אפוטרופסות

שני סוגי אפוטרופסות מוגדרים בחוק: האחד, האפוטרופסות הטבעית של הורים על ילדיהם הקטינים, והשני הוא אפוטרופוס על פי מינוי של בית משפט.
רוב החוסים שבית המשפט ממנה להם אפוטרופוס הם חולי נפש, בעלי פיגור שכלי, קשישים תשושי נפש או קטינים, הגרים במוסדות או במסגרת הקהילה.
הבקשות למינוי אפוטרופוס לחוסה מוגשות לבית המשפט לענייני משפחה. את הבקשה למינוי אפוטרופוס יכול להגיש בן זוג, קרוב, היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו- היועץ המשפטי של משרד הרווחה.
בית המשפט הוא המוסמך למנות בצו אפוטרופוס לחוסה, אולם על פי רוב, פקידי הסעד ברשויות המקומיות מחליטים מי הוא המועמד המתאים לשמש אפוטרופוס.
האפוטרופסות יכולה להיות לעניינים שונים: ענייני גוף, ענייני רכוש או אפוטרופסות כללית.
כמו כן, אפוטרופוס יכול להתמנות לפרק זמן מוגבל (מינוי זמני) או לצמיתות (מינוי קבוע).

 

מתי ממונה אפוטרופוס

סעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, קובע כי בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס בכמה מצבים:
•לקטין ששני הוריו מתו או אשר הוכרזו פסולי דין, או שהאפוטרופסות נשללה מהם, או שאינם מסוגלים למלא את חובותיהם לפי חוק או הנמנעים מלמלא חובותיהם
•לקטין שאחד מהוריו נפטר או לקטין שהוגבלה האפוטרופסות של אחד מהוריו (סעיפים 28 ו-29 לחוק)
•לפסול דין
•לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו דרך קבע או דרך ארעי, ואין מי שמוסמך לדאוג להם במקומו או מוכן לעשות זאת
•לאדם שאין אפשרות לזהותו
•לעובר

 

מי יכול להתמנות לאפוטרופוס

לפי סעיף 34 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, יכול להתמנות לאפוטרופוס אדם יחיד, תאגיד או האפוטרופוס הכללי. סעיף 35 לחוק קובע כי "בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי".

 

שכר הטרחה שגובים התאגידים

האפוטרופוס הכללי קבע הסדרים המגדירים בין היתר שכר טרחה מדורג אותו רשאים תאגידים לגבות, על פי הכנסתו של החוסה וסל שירותים שעל התאגיד לספק לו.
ההסדרים של כל תאגיד אושרו בנפרד בבית המשפט, וזה קבע כי כל צד רשאי להגיש לו בכל עת בקשה לשינוי ההסדר, בצירוף תגובת הצד השני.
כאשר מדובר באפוטרופוס יחיד המטפל בחסוי יחיד, יש להגיש בקשה לבית המשפט רק בדיעבד.

 

"מקבל גמלה"

חוסה אשר אינו מסוגל לנהל את הכנסתו מקצבה המתקבלת מהמוסד לביטוח לאומי יכול להעביר את כספי הקצבה לאדם או לגוף שינהלו את הכנסתו בעבורו, על פי צרכיו. הסדר זה נעשה דרך המוסד לביטוח לאומי בהמלצת עובד סוציאלי מטפל והקצבה מועברת למקבל הגמלה במקום לחוסה.

 

טיפול סוציאלי בחוסים

רבים מהחוסים מוגדרים גם "נזקקים", לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, וזכאים לסעד באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים של הרשויות המקומיות. הטיפול הסוציאלי בחוסים צריך לכלול בין היתר מעקב אחר תנאי מגוריהם ואחר מצבם הכלכלי, הבריאותי והסוציאלי.

 

Read 1832 times Last modified on ראשון, 31 יולי 2016 12:15
Akimadmin

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.

Website: www.joomlart.com
 
דף הבית אקים לאפוטרופוסות