אקים

Font SizeSCREEN

Profile

שנה גודל טקסט
שנה ניגודיות

   
דף הבית אודות אוגדן נהלים

Akim Home top09

 • akim-pres1.JPG
 • akim-pres2.jpg
 • akim-pres3.jpg

חזון עמותת אקים

לעשות את החברה הישראלית מקום טוב יותר לאנשים עם מוגבלות שכלית ולבני משפחותיהם. חברה מכבדת חמה ומקבלת המאפשרת מימוש עצמי מתוך הכרה בשונות ומחויבות לשיוויון הזדמנויות.

 

חברה מכלילה 

היא חברה חזקה

 

קו סיוע "הורים למען הורים"

1-800-399-333

רביעי, 13 יולי 2016 10:55

אוגדן נהלים - אקים ישראל

Written by 
Rate this item
(0 votes)

תוכן עניינים


נוהל מס' 1 - הגשת בקשות תמיכה מרשויות מקומיות
...........................................................................2

נוהל מס' 2 - התקשרות בעסקאות לרכישת או למכירת נכס מקרקעין........................................................... 3

נוהל מס' 3 - התקשרות בהסכמי שכירות................................................................................................... 4

נוהל מס' 4 – הגשת בקשה להקצאת קרקע/מבנה....................................................................................... .5

נוהל מס' 5 - בחירת יו"ר וסגן יו"ר העמותה............................................................................................... 6

נוהל מס' 6 - בחירות בסניפים................................................................................................................... 7

נוהל מס' 7 - בחירות יו"ר מרחב................................................................................................................ 9

נוהל מס' 8 - ניהול נכסי מקרקעין............................................................................................................. 01

נוהל מס' 9 - זכויות חתימה.................................................................................................................... 00

נוהל מס' 10 הפעלת מתנדבים............................................................................................................... 02

נוהל מס' -11 הגשת בקשות תמיכה על ידי הסניפים מוועדת תמיכות שלאקים ישראל.................................. 03

נוהל מס' -12 עבודת יו"ר סניף וחברי הנהלת הסניף.................................................................................. 04

נוהל מס' 13 - אירוח אח"מים בסניפים.................................................................................................... 05

נוהל מס' 14 - וועדי הורים במערכי הדיור של אקים.................................................................................. 06

נוהל מס' 15 - עבודת הסניפים מול מחלקת הכספים.................................................................................. 07

נוהל מס' 16 - הצעות מחיר לפני התקשרות לרכש..................................................................................... 08

נוהל מס' 17 הפקדת כספי יום ההתרמה וחלוקתו לסניפים...................................................................... 09

נוהל מס' 18 - חלוקת כספי מוקד ההתרמה הטלפוני לסניפים.................................................................... 21

נוהל מס' 19 - עריכת ביטוחים במסגרות אקים......................................................................................... 20

נוהל מס' 20 - דיווח אירוע חריג.............................................................................................................. 22

נוהל מס' 21 - השתתפות מתנדבי אקים באירועי התרמה........................................................................... 23

נוהל מס' 22 - הגדרה טריטוריאלית לגיוס משאבים ע"י הסניפים............................................................... 24

נוהל מס' 23 - חלוקת תרומות שוות כסף.................................................................................................. 25

נוהל מס' 24 - העסקת עובדים................................................................................................................ 26

נוהל מס' 25 - עובד ומתנדב מצטיין......................................................................................................... 28

נוהל מס' 26 - כפיפות מקצועית של מנהלי מסגרות דיור למטה המקצועיבאקים – מנהל מח' דיור בקהילה..... 29

נוהל מס' 27 - זכויות יוצרים................................................................................................................... 31

נוהל מס' 28 - קייטנות יישוביות לצעירים, טיולים ואירועי חוץ.................................................................. 30

נוהל מס' 29 - מועדונים......................................................................................................................... 32

נוהל מס' 30 טקס חנוכת מבנה/מסגרת.................................................................................................. 33

נוהל מס' 31 - העברת מידע בין מטה אקים לסניפים.................................................................................. 34

נוהל מס' 32 - ראיונות בתקשורת )אלקטרונית, כתובהואינטרנט(............................................................... 35

נוהל מס' 33 - אישורי חשיפה של אנשים עם מוגבולות שכלית............................................................................ 36

נוהל מס' 34 - שימוש בלוגו עדכני של אקים.............................................................................................. 37

נוהל מס' 35 - פרסום באתר האינטרנט של אקים...................................................................................... 38

נוהל מס' 36 - כפיפות מקצועית של מנהלי תוכניות ומסגרות תעסוקה למטההמקצועי באקים- מנהל מח'

תעסוקה............................................................................................................................................... 39

נוהל מס' 37 - הנצחה בשילוט................................................................................................................. 41

נוהל מס' 38 - בחירת יקיר אקים............................................................................................................ 40

נוהל מס' 39 - עבודה על פי תוכניות עבודה מתוקצבות............................................................................... 42

נוהל מס' 40 - יציאה לפרויקט שיפוץ או הצטיידות................................................................................... 43נוהל מס' 1 - הגשת בקשות תמיכה מרשויות מקומיות

.1 מטרהקבלת תמיכות כספיות מרשויותמקומיות, אשר יסייעו לפעילות הסניפים.

.2 תחולהכל סניפי אקים, מחלקה משפטית ומחלקתכספים במטה אקים.

.3 פירוט הנוהללצורך הגשת בקשות תמיכה לרשויות המקומיות יש לפעול בכלשנה כמפורט להלן:

אה סניף יבדוק ברשות המקומית אליההוא משתייך מהו המועד האחרון להגשת בקשת תמיכה

ויבקש את טפסי הבקשה לתמיכה.

בה סניף ימלא את הבקשה ויצרף את כלהאישורים והמסמכים הנדרשים ע"י הרשות המקומית.

גהס ניף יעביר את הבקשה המלאה עלנספחיה, כשהיא חתומה בשתי חתימות מקוריות ע"י מורשי

החתימה של הסניף + חותמת הסניף, למחלקה המשפטית.

דה מחלקה המשפטית תבדוק ותשליםהפרטים והמסמכים הקשורים לאקים ישראל ותעביר את

הבקשה לאישור וחתימת רואה החשבון החיצוני שלהעמותה.

ההב קשה המאושרת ע"י רואה החשבוןתוחזר לסניף לשם הגשתה לרשות המקומית.

.4 מבצעיםסניפי אקים, מחלקה משפטית, מחלקת כספים.

.5 נהליםTj3 0 TDנלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםהואיל והבקשות נבדקות ומאושרות ע"ימשרד רואה החשבון החיצוני של אקים,

והליך זה אורך זמן, יש להעביר את הבקשות מבעוד מועד כדי לא לאחר אתמועד הגשת הבקשות.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

המחלקה האחראית: משפטית אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 2 - התקשרות בעסקאות לרכישת או למכירת נכסמקרקעין

.1 מטרההתקשרות בעסקאות לרכישת או למכירת נכס מקרקעין יערכו על פי חוק ובאישורהמוסדות

המוסמכים בעמותה.

.2 תחולהכל סניפי ומסגרות אקים, המחלקההמשפטית, מחלקת דיור בקהילה, מחלקת בינוי ופיתוח

במטה אקים, וועדת כספים, וועד העמותה.

.3 פירוטהנוהל:

א. בק שה להתקשרות בעסקה לרכישת/מכירת מקרקעין, תוגש לאישור ועדתהכספים של אקים ישראל

ע"י הסניף המבקש להתקשר בעסקה. הבקשה תכלול את הפרטיםהבאים:

 • פרטי נכס המקרקעין והשימוש המיועדלנכס;
 • הסיבות להתקשרות בעסקה;
 • דו"ח שמאימטעםהסניף המעריך את שווי הנכס נשואהעסקה;
 • נסח טאבו של הנכס;
 • פירוט מקורות המימון )ברכישת נכסמקרקעין(;
 • פירוט השימוש המיועד לכספי התמורהשיתקבלו )במכירת נכס מקרקעין(;
 • בקשה לרכישת נכס לצורך מגורים תכלולבנוסף:
 • פרטי נכס המקרקעין והשימוש המיועדלנכס;
 • הסיבות להתקשרות בעסקה;
 • מסגרת ההתקשרות – תקופת התקשרות, גובהדמי השכירות, תנאים מיוחדים )אם יש(;
 • כאשר מבוקש לשכור נכס ע"י אקים - מקורותהמימון;
 • בקשה לשכירת נכס לצורך מגורים – תכלולבנוסף:
 • פרטי הקרקע המבוקשת )במידהוידוע(;
 • השימוש המיועד בקרקע;
 • התוכנית לפיתוח/בנייתהקרקע/המבנה;
 • המקורות הכספיים לפיתוחהקרקע/המבנה;
 • חוות דעת של אנשי המקצוע הרלבנטיים במטהאקים לגבי הצורך בהקצאת הקרקע ושימוש
 • המלצת וועדת הכספים תוצג לוועדת ההנהלהלאחר אישור וועדת ההנהלה ניתן לפנות לרשות
 • תשלח הודעה על קיום הבחירות, לכל החבריםהרשומים בסניף, ולכל המסגרות המפעילות
 • תפורסם הודעה בעיתונות המקומית על עריכתהבחירות
 • המועמדים לתפקיד יו"ר ולתפקיד חברי הנהלהבסניף יגישו את טפסי הבקשה להתמודדות
 • המתפקדים כחברים חדשים בסניף יגישו אתטפסי ההצטרפות כחבר לסניף
 • קביעת מספר חברי הנהלת הסניף )המינימוםהוא 5 חברים(;
 • בחירת יו"ר הסניף;
 • בחירת חברי הנהלת הסניף.
 • · נציג מתחום החינוך )גני ילדים + בתיספר(;
 • · נציג מתחום הדיור החוץביתי;
 • · נציג מתחום אחת המסגרות היומיות לגילאי+21 שהאדם עם המוגבולות השכלית , הקשור
 • · נספח א' – הודעה למשפחות על קיום בחירותבסניף.
 • · נספח ב' - הודעה לעיתונות המקומית עלאסיפה כללית ובחירות בסניף.
 • · נספח ג' - טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"רסניף.
 • · נספח ד' - טופס הגשת מועמדות לתפקיד חברהנהלה.
 • · נספח ה' - הצהרת מועמד.
 • · נספח ו' - בקשה להתקבל כחברבעמותה.
 • · עריכת ישיבות של יו"ר הסניפיםהחבריםבמרחב לפחות אחת לרבעון.
 • · ייצוג סניפי המרחב בישיבות וועדהעמותה.
 • · העצמת הורים במסגרותובקהילה;
 • · ביסוס הקשר עם הקהילההמקומית;
 • · פיתוח שירותים חדשים ושדרוג שירותיםקיימים, להבדיל מניהול שירותים ומסגרות;
 • · נספח א' – אישור רפואי על היעדר מחלותמדבקות.
 • · נספח ב' – טפסים למשטרה לקבלת אישור עלהיעדר עבירות מין )טופס הסבר + טפסי פניה
 • · נספח ג' – טופס בקשה להעסקת עובד.
 • · קביעת תנאי העסקה החורגים מטווח רמותהשכר ומהנהלים הנלווים המקובלים באקים מחייב
 • · המצאת אישור על היעדר עבירות מין עבורנשיםהינה בכפוף לסמכותהמשטרה להנפיק אישור זה.
 • · במידת האפשר ייעשה ניסיון לקלוט עובדיםעם מוגבלויות במסגרות, בסניפים ובמטה אקים.
 • · קבלה לעבודה וסיום העסקה של מנהל/עו"סמסגרת;
 • · בניית תוכניות עבודה ותקציב שנתי ומעקבאחר ביצוע;
 • · ארגון מצבת כ"א ועבודתמדריכים;
 • · התנהלות המסגרת למול ועדיהורים;
 • · התנהלות המסגרות בעבודתם השוטפת/ שעותפנאי/חופשות;
 • · הפעלת ועדות מקצועיות לדיון עלדיירים.
 • · ייצוג המסגרת למול גופיםממשלתיים;
 • · וועדות קבלת דיירים חדשים או הוצאתדיירים;
 • · פגישות עבודה והדרכותמקצועיות;
 • · ימי עיון והשתלמויות למנהלי מסגרותעובדים סוציאליים, מדריכים ומטפלים;
 • · אירועים חריגים;
 • · הערכת מנהלי מסגרות/ עובדיםסוציאליים;
 • · מבנה הטקס – גיבושline upלטקס, לרבות סדר המברכים, הסרתלוט/גזירת
 • · בחירת מנחה לטקס – יו"ר הסניף המארח אומנהל המסגרת.

חוות דעת של מנהל מחלקת בינוי ופיתוח באקים לגבי מידת התאמת הנכסלמגורים ועמידתו

בדרישות משרד הרווחה ומחלקת הרווחה ברשות המקומית, כולל עלותההתאמות והשיפוצים

הנדרשים.

חוות דעת של מנהל מחלקת דיור באקים לגבי הצורך רכישת הנכס והתאמתולדרישות משרד

הרווחה ולסטנדרטים הנהוגים באקים.

ב. המ לצת וועדת הכספים תוצג לוועד העמותה. לאחר אישור וועד העמותהניתן יהיה להתקשר

בעסקה. הסניף המקומי יוזמן לדיונים שיתקיימו במטה אקים הנוגעיםלעסקת המקרקעין, ויתייצב

לדיון על פי שיקול דעתו.

ג. הע סקה תטופל ע"י עו"ד חיצוני המתמחה בדיני מקרקעין. משרד עורךהדין המטפל וגובה שכ"ט

יקבע/יאושר ע"י המחלקה המשפטית , בהתייעצות עם הסניף המבקש לבצע אתהעסקה.

ד. ה מסמכים הנוגעים לעסקת מקרקעין ייחתמו אך ורק על ידי מורשיהחתימה של אקים ישראל.

ה. במ ידה וועד העמותה ירצה למכור/לקנות נכס מקרקעין של העמותהתהיה לסניף המקומי זכות

להשמיע את עמדתו בפני וועד העמותה בטרם קבלתהחלטה.

.4 מבצעיםסניפי אקים, המחלקה המשפטית, מחלקת דיור, מחלקת בינוי ופיתוח, ועדתכספים וועד

העמותה.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשיםמיוחדיםכל נכסי המקרקעין רשומים על שם אקים ישראלולפיכך וועד העמותה הינו הגורם

המוסמך לקבל החלטה התקשר בעסקת מכירת/רכישת מקרקעין, ומורשי החתימהשל וועד העמותה

הינם היחידים המוסמכים לחתום על המסמכים הנוגעים לעסקאות מכר/רכישתמקרקעין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: משפטית אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 3 - התקשרות בהסכמי שכירות

.1 מטרההתקשרות בהסכמי שכירות באופן תקין ובאישור המוסדות המוסמכיםבעמותה.

.2 תחולהכל סניפי אקים,המחלקה המשפטיתמחלקת בינוי ופיתוח ומחלקת דיור בקהילה במטה אקים,

ועדת כספים, וועד העמותה.

.3 פירוטהנוהל:

א. בק שה לאישור התקשרות בעסקה לשכירת/השכרת נכס מקרקעין תוגשלוועדת הכספים של אקים

ישראל, ע"י הסניף המבקש להתקשר בעסקה. הבקשה תפרטאת:

כאשר מבוקש להשכיר נכס השייך לאקים - השימוש המיועד בכספי השכירותשיתקבלו;

חוות דעת של מנהל מחלקת בינוי ופיתוח באקים, לגבי מידת התאמת הנכסלמגורים ועמידתו

בדרישות משרד הרווחה ומחלקת הרווחה של הרשות המקומית, כולל פירוטועלות ההתאמות

והשיפוצים הנדרשים.

חוות דעת של מנהל מחלקת דיור באקים לגבי הצורך בשכירת נכס והתאמתולדרישות משרד

הרווחה ולתקנים הנהוגים באקים.

ב. המ לצת וועדת הכספים תוצג לוועד העמותה. לאחר אישור וועד העמותהניתן להתקשר בעסקה.

הסניף המקומי יוזמן לדיונים שיתקיימו במטה אקים הנוגעים לעסקתהמקרקעין, ויתייצב לדיון על

פי שיקול דעתו.

ג. המ סמכים הנוגעים להסכם השכירות יערכו ע"י המחלקה המשפטית באקיםאו ע"י משרד עו"ד

חיצוני שיאושר ע"י המחלקה המשפטית.

ד. הה סכם ייחתם בחתימה אחת ע"י מורשה חתימה של הסניף המקומי המתקשרבעסקה ובחתימה

שנייה ע"י מורשה חתימה של וועד העמותה.

.4 מבצעיםסניפי אקים, המחלקה המשפטית, ועדת כספים, וועדהעמותה.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: משפטית אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 4 – הגשת בקשה להקצאת קרקע/מבנה

.1 מטרההגשת בקשות לרשות המקומית להקצאת קרקע/מבנה באופן תקין ובאישורהמוסדות

המוסמכים בעמותה.

.2 תחולהכל סניפי אקים, המחלקה המשפטיתוהמחלקות הרלבנטיות במטה אקים, וועדת כספים,

וועדת הנהלה.

.3 פירוטהנוהל:

א. בק שה של סניף לפניה לרשות מקומית, להקצאת קרקע/מבנה ללא תמורהתוגש לאישור ועדת

הכספים של אקים ישראל, בטרם פניה לרשות המקומית. הבקשה תכלולאת:

המיועד בקרקע;

המקומית בבקשה להקצאת הקרקע. הסניף המקומי יוזמן לדיונים שיתקיימובמטה אקים

הנוגעים לעסקת המקרקעין, ויתייצב לדיון על פי שיקול דעתו.

ב. הס ניף המבקש ימלא את טופס הבקשה בסיוע המחלקה המשפטית.

ג. במ קרים דחופים בהן נדרש הדבר ע"י הרשות המקומית, הסניף רשאילהגיש הודעה על כוונה להגיש

בקשה להקצעת קרקע, בסיוע המחלקה המשפטית באקים, וזאת בטרם דיוןבועדת כספים ובוועדת

הנהלה.

.4 מבצעיםסניפי אקים, המחלקה המשפטית, מחלקות רלבנטיות במטה אקים, וועדת כספיםוועדת

הנהלה.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: משפטית אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 5 - בחירת יו"ר העמותה

.1 מטרהקיום בחירות ליו"ר העמותה בהתאם לתקנון העמותה אחת לשלוששנים.

.2 תחולהחברי העמותה, הנציגים באסיפה הכללית, מחלקה משפטית במטהאקים.

.3 פירוטהנוהל:

אהו דעה בכתב על קיום אסיפה כלליתלבחירת יו"ר העמותה והזמנה להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר

העמותה, תשלח לכל הסניפים, העמותות הנלוות, העמותות המסונפות ו-וועדההורים הארצי.

ברש אי להגיש מועמדות לתפקיד יו"רהעמותה, חבר בעמותה, שאינו חבר בעמותה אחרת הפועלת

למען אנשים עם מוגבלות. מועמד, המכהן כיו"ר סניף של העמותה, ונבחרלתפקיד יו"ר העמותה,

יתפטר מתפקידו כיו"ר סניף כתנאי לכניסתו לתפקיד יו"רהעמותה.

גמו עמד לתפקיד יו"ר העמותה יגיש, לאיאוחר מ – 15 יום לפני מועד כינוס האסיפה, את מועמדותו,

באמצעות הטופס המצורף כנספח א' לנוהל. הטופס יוגש למחלקההמשפטית.

דבמ ידה ויש מועמד יחיד לתפקיד יו"רהעמותה יערכו בחירות גלויות, למעט אם לפחות 10%

מהנציגים בעלי זכות ההצבעה ביקשו מראש, כי ההצבעה תהיה חשאית ותתנהלבקלפי. במידה ויש

יותר ממועמד אחד לתפקיד יו"ר העמותה ניתן לערוך בחירותחשאיות.

המו עמד שקיבל את מירב קולותהמצביעים ייבחר ליו"ר העמותה.

.4 מבצעיםמחלקה משפטית.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםנספח א' - טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר העמותה.

נספח ב' - טופס הצהרת מועמד.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: משפטית אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 6 - בחירות בסניפים

.1 מטרהעריכת בחירות תקינות בכל סניפי אקים, אחת לשלוששנים.

.2 תחולהכל סניפי אקים, מחלקת סנגור קהילתי ומחלקה משפטית במטהאקים.

.3 פירוטהנוהל:

לוח זמנים לעריכת הבחירות

אבח ירות להנהלות סניפי אקים יתקיימואחת ל – 3 שנים.

בכש לושה חודשיים לפני המועד המתוכנןלעריכת הבחירות - יתואם מועד עריכת הבחירות עם

רכז הסנגור המרחבי.

גחו דשיים לפני הבחירות

שירותים לאנשים עם מוגבולות שכלית , באזור הפעילות של הסניף.

הודעה למשפחות על קיום בחירות בסניף - נספח א'.

נוסח ההודעה בעיתונות - נספח ב'.

דחו דש לפני הבחירות

על תפקיד, וטופס הצהרת מועמד

טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר סניף – נספח ג'.

טופס הגשת מועמדות לתפקיד חבר הנהלה – נספח ד'.

הצהרת מועמד – נספח ה'.

בקשה להצטרף כחבר לעמותה - נספח ו'.

הש בוע לפני הבחירות

הסניף יכין ויעביר למחלקת סנגור קהילתי את בקשות ההצטרפות של החבריםהחדשים בסניף,

את טפסי המועמדים להנהלה והצהרותיהם ואת רשימת החברים הקיימתבסניף.

מחלקת הסנגור תבדוק את הטפסים ותעדכן את רשימת חבריהסניף.

האסיפה הכללית של הסניף

ותפ קידי האסיפה הכללית שלהסניף:

זהז כות לבחור ולהיבחר - ניתנת לכל חבר בסניף מעל גיל 18

אדם הרוצה להתקבל כחבר בעמותה, צריך לעבור תקופת הכשרה של 180 יוםלמעט הורה או

אפוטרופוס לאדם עם מוגבולות שכלית אשר פטור מתקופת ההכשרה )בן משפחהאחר, שאינו הורה,

נדרש לעמוד בתקופת ההכשרה(.

ניהול האסיפה הכללית ואופן עריכת הבחירות

חה אסיפה הכללית של הסניף תנוהל ע"י יו"רהסניף. אם הגיש היו"ר מועמדות לתקופת כהונה

נוספת, תנוהל האסיפה ע"י חבר ועד אחר שנבחר לכך ע"י הנהלתהסניף.

טה מניין החוקי לכינוס האסיפה הינו לפחותמחצית ממספר החברים הרשומים בסניף. חצי שעה

לאחר המועד שנקבע לכינוס האסיפה ניתן לקיים את האסיפה בכל מנייןמשתתפים שהוא.

יבמ קרה של מועמד יחיד לתפקיד יו"ר– הבחירות תהיינה גלויות, למעט אם האסיפה תחליט,

ברוב רגיל, על בחירות חשאיות. במקרה של שני מועמדים או יותר לתפקידיו"ר - ייערכו

בחירות חשאיות.

המועמד שקיבל את מרבית הקולות הינו המועמד שייבחר לתפקידהיו"ר.

יאה רכב וועד הסניף: לפחות 2/3 בני משפחהואפוטרופוסים של אנשים עם מוגבולות שכלית.

יבוו עד הסניף יכלול נציגים של כל תחומיהפעילות של האנשים עם המוגבולות השכלית באזור בו פועל

הסניף:

אליו, ומתגורר בדיור ביתי.

יגב סניפים בהם אין מקרב המועמדים נציגותכאמור, יש להביא את קיום הבחירות בסניף

להכרעת וועד העמותה.

.4 מבצעיםסניפים, מחלקת סנגור קהילתי והמחלקה משפטית במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחים:

.7 דגשים מיוחדיםועד העמותה ישתדל כי נציג מטעמו יהיהנוכח בכל אסיפת בחירות.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: משפטית אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 7 - בחירות יו"ר מרחב
*

.1 מטרהעריכת בחירות בכל המרחבים אחת לשלוש שנים.

.2 תחולהכל המרחבים.

.3 פירוטהנוהל:

אבח ירות לתפקיד יו"ר מרחב יתקיימו אחת ל– 3 שנים.

בזכ אי להתמודד לתפקיד ולהצביע בבחירותיו"ר סניף המשתייך למרחב. הנהלת סניף שיו"ר

שלה אינו מתמודד לתפקיד יו"ר מרחב, רשאית לבחור מתמודד אחר מביןחברי ההנהלה.

גהו דעה בכתב על מועד הבחירות בצירוףטופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מרחב תשלח ליו"ר

הסניפים החברים במרחב, 30 ימים לפני יום הבחירות – ע"י מחלקת סנגורקהילתי. מועד

הבחירות יתואם עם יו"ר הסניפים ורכז הסנגור המרחבי.

דה מתמודדים יגישו למחלקת סנגור קהילתיטפסי מועמדות עד 7 ימים לפני מועד הבחירות.

הבח ירות ליו"ר מרחב תהיינה חוקיות רק אםהשתתפו בהן נציגים של לפחות מחצית הסניפים

החברים במרחבובלבד שמספר המשתתפים בעלי זכות ההצבעה לא יפחת מארבעה. אם במועד

הקבוע לא יופיעו משתתפים במספר הדרוש כאמור, תתקיים ישיבת הבחירותבאותו יום ובאותו

מקום שבוע מאוחר יותר, ותהיה חוקית בכל מספר שלמשתתפים.

והב חירות תהיינה אישיותוחשאיות.

זבמ קרה של שוויון קולות בין שנימועמדים, המועמדים אשר קיבלו את המספר השווה הגבוה

ביותר של הקולות יערכו ביניהם רוטציה בתפקיד יו"ר וסגן יו"רהמרחב.

חבמ ידה ויו"ר מרחב מכהן יחדל מלכהןכיו"ר סניף, מכל סיבה שהיא, תערכנה בחירות, לתפקיד

יו"ר המרחב, בתוך 30 ימים ממועד פרישתו.

טיו" ר סניפים, המהווים 1/3 מחברי המרחברשאים לפנות בכתב, בכל עת, ליו"ר המרחב על מנת

לדרוש בחירת יו"ר חדש. עם קבלת פניה כאמור, חייב יו"ר המרחב לכנס אתהמרחב ולקיים

בחירות בתוך 30 יום ממועד הפניה.

יתפ קידי יו"ר המרחב:

.4 מבצעיםיו"ר סניפים, יו"ר מרחבים, מחלקת סנגור קהילתי, מחלקהמשפטית.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםנספח א' - טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מרחב.

נספח ב'- טופס הצהרת מועמד.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

לשעבר אגד

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: משפטית אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010


נוהל מס' 8 - ניהול נכסי מקרקעין

.1 מטרהריכוז פרטי כל נכסי המקרקעין אשר בבעלות/בשימוש אקים.

.2 תחולהמטה אקים וכל סניפי ומסגרות אקים.

.3 פירוט הנוהל:

א. כל סניף של אקים המחזיק/משתמש בנכס מקרקעין יחזיק טופס "פרטינכסי המקרקעין" על

נספחיו.

עותק הטופס, כולל הנספחים, יועבר למחלקת הכספים במטה אקים.

ב. כל סניף יעדכן את מחלקת הכספים/המחלקה המשפטית במטה אקים באופןמיידי על כל שינוי

במצב הנכסים כמפורט בטופס.

.4 מבצעיםמחלקת כספים ומחלקהמשפטית.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםטופס פרטי הנכס.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: משפטית אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 9 - זכויות חתימה

.1 מטרהאישור התחייבויות כספיות על ידי הגורמים המוסמכים.

.2 תחולהכל מסגרות אקים, מחלקה משפטית ומחלקתכספים במטה אקים.

.3 פירוטהנוהל:

זכויות חתימה – אקים ישראל

מורשי החתימה של אקים ישראל הינם: יו"ר, גזבר, מנכ"ל ומורשי חתימהנוספים מבין חברי וועד

העמותה אשר הוסמכו ע"י וועד העמותה )קבוצת מורשים זו מכונה - קבוצהא'(.

זכויות חתימה – סניפי אקים

מורשי החתימה של סניפי אקים הינם: יו"ר הסניף, גזבר הסניף ושני חבריועד סניף נוספים )קבוצת

מורשים זו מכונה - קבוצה ב'(.

מורשי חתימה

של אקים ישראל הינם מורשי החתימה מקבוצה א' בלבד.

לכל סניפי אקים שתי קבוצות מורשי חתימה – קבוצה א' + קבוצהב'.

הרכב חתימות מחייב:

₪ א. ה תחייבות שהיקפה הכספי השנתי המצטבר הינו עד לסכום של100,000

מחייב חתימת שני מורשי חתימה + חותמת.

ב. ה תחייבות שהיקפה השנתי המצטבר עולה על 100,000 ₪ - מחייב חתימתשני מורשים + חותמת, כאשר

לפחות אחת החתימות הינה של מורשה חתימה מקבוצה א'.

ג. ה תחייבות שהיקפה הכספי עולה על 250,000 ₪ - מחייב חתימת שנימורשים + חותמת, כאשר

לפחות אחת החתימות היא של יו"ר, גזבר או מנכ"ל אקים )מקבוצה א'(. רצוי כי החתימה השניה

מקבוצה ב' תהיה של יו"ר או גזבר הסניף.

ד. ב עסקאות מכירה או רכישה של מקרקעין – מחייב חתימת שני מורשיםחותמת, כאשר שני מורשי

החתימה חייבים להיות מקבוצה א'.

ה. ב עסקאות שכירות או השכרה של מקרקעין – מחייב חתימת שני מורשיםחותמת, כאשר לפחות

אחד ממורשי החתימה מקבוצה א'.

.4 מבצעיםמסגרות אקים, מחלקת כספים ומחלקה משפטית במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: משפטית אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 10 - הפעלת מתנדבים

.1 מטרהריכוז שנתי של פרטי המתנדבים בכל מסגרות אקים, לצורך ביטוחבאמצעות המוסד לביטוח

לאומי את פעילותם ההתנדבותית באקים.

.2 תחולהכל סניפי ומסגרות אקים, מזכירותמטה אקים והמחלקה המשפטית במטה אקים.

.3 פירוט הנוהל:

אמז כירות אקים תשלח בתחילת חודש נובמברבכל שנה מכתב תזכורת לכל סניפי ומסגרות אקים

לדיווח על פרטי מתנדבים.

בכל סניפי ומסגרות אקים יעבירו למזכירותאקים אחת לשנה, ועד ליום 31.12 , את טפסי הדיווח

השנתיים הכוללים את פרטי כל המתנדבים בסניף, כולל מתנדבים שהינםחברי הנהלות סניפים.

הדיווח יתבצע על פי המפורט בטופס המצורף כנספח אלנוהל.

גסני ף/מסגרת הקולטים מתנדבים חדשיםבמהלך השנה, ידווחו למזכירות אקים על קבלת כל

מתנדב חדש באמצעות טופס הדיווח נספח ב'.

דבמ קרה של אירוע בו נגרם נזק למתנדבבמסגרת ההתנדבות, ידווח האירוע באופן מיידי

למחלקה המשפטית במטה אקים לצורך בדיקת זכאות לפיצוי מהמוסד לביטוחלאומי.

הבי חס לכל מתנדב/ת )גברים ונשים(,* הבאבקשר ישיר עם אנשים עם מוגבולות שכלית , יצורף לטופס

הדיווח אישור מהמשטרה על היעדר עבירות מין. טופס זה יש להמציא פעםאחת בלבד ואין צורך

לצרפו מדי שנה.

הסבר בדבר אישור משטרה על היעדר עבירות מין בצירוף הטפסים אותם ישלהמציא למשטרה

לצורך קבלת האישור מצורפים כנספח ג'.

.4 מבצעיםמזכירות, מחלקה משפטיתבמטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםנספח א' - טופס דיווח על הפעלתמתנדבים – מרוכז )למסגרת המפעילה מעל 5 מתנדבים(,

נספח ב' – טופס דיווח על הפעלת מתנדבים – מתנדב יחיד )למסגרתהמפעילה עד 5 מתנדבים או

למתנדבים שהצטרפו במהלך השנה(, נספח ג' – אישור משטרה בדבר היעדרעבירות מין )טופס הסבר

וטפסי פניה למשטרה(.

.7 דגשים מיוחדים: * המצאת אישור על היעדר עבירות מין עבורנשיםהינה בכפוף לסמכות המשטרה

להנפיק אישור זה.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: מזכירות אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' -11 הגשת בקשות תמיכה על ידי הסניפים מוועדת תמיכות של
אקים

.1 מטרהתמיכה בפרויקטים ובסניפים.

.2 תחולהסניף שסך הכנסותיו, שאינם לפרויקטים מיועדים, בשנה שקדמה להגשת הפרויקטלא עלה על

40,000₪ או שאין לו יתרות בחשבונות בנק )עו"ש, פיקדונות, חסכונותוכו'( המאפשרות לו פעילות

בקהילה.

.3 פירוט הנוהל:

סניף יגיש לוועדת התמיכות של אקים ישראל בקשה לקבלת תמיכה בפרויקטיםלאנשים עם מוגבולות שכלית

בתחום הגיאוגרפי בו פועל הסניף, על פי יעדים ועדיפויות, שיקבעו מעתלעת על ידי הנהלת אקים ישראל:

א. ה צעת הפרויקט תיכלל במסגרת תוכנית העבודה של הסניף.

ב. ב פרויקטים יש לכלול את המקורות התקציביים למימון הפרויקט.

ג. ב כל פרויקט יש לכלול השתתפות עצמית של הנהנה.

ד. ה פרויקט יאושר לשנה ויש לנצלו במסגרת שנת התקציב.

ה. ה פרויקט יוכן בשיתוף רכז הסנגור המרחבי ויועבר להמלצת הגורמיםהמקצועיים הרלבנטיים

במטה אקים.

ו. לכ ל פרויקט יש להגיש מסמכים חשבונאים וכספיים, הכוללים: יתרותבנק, פירוט ההכנסות בשנה

שקדמה להגשת הפרויקט.

ז. ה פרוטוקולים של דיוני וועדת התמיכות יופצו לכל יו"ר סניפיאקים.

.4 מבצעיםוועדת תמיכות, מחלקת סנגור קהילתי, מחלקת כספים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםנספח א' - קריטריונים לתמיכה בפרויקטים, נספח ב' - טופס הגשת בקשה לועדתתמיכות,

כפי שאושרו בוועדת הכספים של אקים ישראל.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: סנגור קהילתי אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' -12 עבודת יו"ר סניף וחברי הנהלת הסניף

.1 מטרהמסגרת עבודה תקינה לסניפיאקים.

.2 תחולהכל סניפי אקים.

.3 פירוט הנוהל:

א. ק יום בחירות אחת ל- 3 שנים.

ב. ח ברי הנהלת הסניף ייצגו את כלל המסגרות לאנשים עם מוגבולות שכליתהקיימות במרחב הגיאוגרפי של

.) הסניף ) מסגרות חינוך, מסגרות דיור חוץ ביתי, מסגרות תעסוקהלגילאי +21

ג. הנ הלת הסניף תתכנס אחת לחודש ותדון בנושאים על פי סדר יום שיובאמראש לידיעת חברי

ההנהלה.

ד. י ש להזמין לכל ישיבות הנהלת הסניף את רכז הסנגור המרחבי.

ה. ה הנהלה, על כל חבריה, היא הגוף המוסמך היחיד לקבל החלטות ברובקולות עבור כל הוצאה כספית

)בכפוף לסמכויות הנהלת סניף(.

ו. כל ההחלטות חייבות להיות רשומות בפרוטוקול, אשר ינוהל בספרפרוטוקולים.

ז. כ ל פרוטוקול יישא מספר שוטף ועוקב ויירשמו בו סדר היום, ההחלטותורשימת הנוכחים.

ח. ה פרוטוקול חייב להיות מאושר על ידי יו"ר הסניף ולהיות מופץלמנהל מחלקת הסנגור הקהילתי.

ט. ב כל תחילת שנה תוצג תכנית עבודה מתוקצבת לאישור חברי ההנהלהבתוכנית תתמקד הנהלת

הסניף בביצוע משימות תמיכה לכלל המשפחות עם המוגבולות שכלית ביישובם)מגני ילדים ובתי ספר ועד

תעסוקה, דיור בקהילה ומעונות הפנימייה( וסנגור על שירותים חסרים אושירותים הפועלים באופן

לקוי.

י. א חת לשנה, ידאג יו"ר הסניף לכנס אסיפה שנתית ולדווח על פעילותולכלל המשפחות בישוב.

יא. תפקידי הנהלת הסניף ביחס לשירותים/מסגרות הניתנים/מופעלים ע"יהסניף:

.4 מבצעיםסניפים, מחלקת סנגור קהילתי.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: סנגור קהילתי אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 13 - אירוח אח"מים בסניפים

.1 מטרהתיאום ביקורי אח"מים )שרים, ח"כים( בסניפים ו/או מסגרותאקים.

.2 תחולהסניפי ומנהלי מסגרות אקים, מחלקת סנגור קהילתי במטהאקים.

.3 פירוט הנוהל:

א. ב יקור אח"מים ביוזמת אקים ישראל בסניפים ו/או מסגרות, יעשהבתיאום עם יו"ר ו/או מנהל

הסניף/המסגרת.

ב. פנ ייה יזומה על ידי הסניף/המסגרת לאירוח אח"מים, חייבת אישורמראש של יו"ר/ מנכ"ל אקים.

ג. פנ ייה מטעם אח"מ לסניף לבקר אצלו מחייבת ידוע ותיאום מראש עםיו"ר/ מנכ"ל אקים.

ד. מ נהלי מסגרות אקים חייבים לקבל אישור מיו"ר/מנכ"ל אקים על אירוחאח"מים.

.4 מבצעיםמנהלי סניפים ומסגרותמחלקת סנגור קהילתי במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: סנגור קהילתי אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 14 - וועדי הורים במערכי הדיור של אקים

.1 מטרהשמירה על זכויותיהם של אנשים עםמוגבולות שכלית המתגוררים במסגרות ובמערכי הדיור של

אקים ישראל.

.2 תחולהכל מסגרות ומערכי הדיור של אקים.

.3 פירוט הנוהל:

א. כ ל הוסטל/מערך דיור של אקים ייבחר וועד הורים.

ב. כ ל הורה/אפוטרופוס של אדם עם מוגבולות שכלית המתגורר במערך הדיוררשאי להתמודד לתפקיד

בוועד ההורים.

ג. בו ועד של הוסטל יהיו לפחות 3 חברים. בוועד של מערך דיור יהיהנציג מכל אחת ממסגרות הדיור

במערך.

ד. וו עד ההורים הינו הגוף המייצג את משפחות הדיירים בהוסטל/מערךהדיור בפני הנהלת ההוסטל

ובפני גופים אחרים, בהתאם לצורך.

ה. וו עד ההורים יתכנס לפחות אחת לרבעון לפגישה משותפת עם מנהל/תההוסטל/מערך הדיור.

ו. נצ יג וועד ההורים יהיה חבר בהנהלת הסניף בו פועל ההוסטל/מערךהדיור. נציג ועד ההורים לא יכהן

כיו"ר הסניף.

ז. ר כז הסנגור המרחבי הינו הגורם המקצועי המלווה את עבודת וועדההורים.

.4 מבצעיםכל מסגרות ומערכי הדיור של אקים, מחלקת סנגור קהילתי במטהאקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםמסמך "ועדי משפחות בהוסטלים ובמערכי דיור"

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: סנגור קהילתי אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 15 - עבודת הסניפים מול מחלקת הכספים

.1 מטרהניהול הכספים בכל מסגרות אקים בשקיפות הדדית, עפ"י תבניות קבועות לצורךניהול תקציב

שוטף והנפקת דוחות כספיים באופן מיטבי ובמועד הדרוש לקבלת אישורניהול תקין.

.2 תחולהסניפים, מסגרות, מנהלי חשבונות חיצוניים, מחלקת כספים במטהאקים.

.3 פירוטהנוהל:

אני הול החשבונות והרישומים החשבונאייםבכל מסגרות אקים תהיה בכפיפות מקצועית למנהל

הכספים במטה אקים. הכפיפות המנהלית של ניהול החשבונות הינה ליו"רהסניף כמנהל ישיר.

במנ הל הכספים באקים יהיה הגורם המנחהו/או המייעץ לכל מסגרת אקים בנושאים שבתחום

סמכותו לרבות, בניית תקציב שנתי לכל סניף.

גאח ת לרבעון )ארבע פעמים בשנה( תעבירמחלקת הכספים במטה אקים לכל סניף המנהל את

חשבונותיו אצלה מאזן בוחן על מצבו הכספי.

דא חת לרבעון תעביר כל מסגרת למנהלהכספים מאזן בוחן וכן דוח ביצוע מול תקציב.

המד י חודש נובמבר בכל שנה יעביר כל סניףומסגרת למנהל הכספים במטה אקים תכנון תקציב

שנתי לשנה הבאה.

.4 מבצעיםמסגרות וסניפי אקים, מחלקת כספים במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: כספים אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 16 - הצעות מחיר לפני התקשרות לרכש

.1 מטרההתקשרות עם ספק לרכש טובין או שרות תעשה לאחר קבלת ובדיקת הצעות מחירונתקבלה

החלטה על ספק מועדף לפי פרמטרים מיטביים כמו איכות השרותומחיר.

.2 תחולהכל גורם המוסמך לבצע הזמנת רכש או בעל תקציב ובכלל זה: מנהל מחלקה, מנהלכספים,

מנהל מסגרת, יו"ר סניף, גזבר סניף וכדו', ועדתהכספים.

.3 פירוטהנוהל:

אהז מנת רכש תאושר אך ורק לאחר שנתקבלוהצעות מחיר בהתאם לקריטריונים המפורטים

בסעיף 4. לאחר בחירת הספק הזוכה ההזמנה תאושר ותחתם על ידי הגורםהמוסמך ותועבר

לספק / נותן השרות.

יש לבדוק כי הגורם איתומבוצעת ההתקשרות רשום ברשויות המס )מס הכנסה ומע"מ(

ומחזיק באישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וכן אישור על גובהניכוי מס

במקור החל עליו.

ב.

גכל תנאי סחר מיטיבים )בנקים, רכב, דלקטלפוניה וספקים אחרים( שיושגו ע"י מנהל הכספים

במטה אקים יובאו לידיעת כל מסגרות וסניפי אקים. התנאים שהושגויחייבו את כל מסגרות

וסניפיאקים, ככל שמדובר בעלות התקשרות נמוכה באופן משמעותימההתקשרויות הקיימות.

סניף המבקש להישאר בהתקשרות קיימת ולא לעבור להתקשרות בתנאיםמיטביים, יציג את

בקשתו ונימוקיו בפני ועדת הכספים של אקים, אשר תדון בבקשה בהתחשבבשיקולי יעילות

ונוחות של הסניף.

דלא חר שסוכם ע"י הגורם שאיתו עושיםההתקשרות יש לעבוד עפ"י טופס רכש )מצ"ב כנספח(.

.4 מבצעיםכל גורם באקים המוסמך לבצע הזמנת רכש )מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהלימחלקות

וכו'(, ועדת כספים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: כספים אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010

סכום ההתקשרות

)מצטבר לשנה(

מספר הצעות מחיר

2

₪ 1,000 - 19,999

3

₪ 20,000 - 99,999

מ- 100,000 ₪

מכרז באמצעות ובאישור ועדת

מכרזים של אקים ישראלנוהל מס' 17 -הפקדת כספי יום ההתרמה וחלוקתו
לסניפים

.1 מטרהחלוקה מהירה של כספי יום ההתרמה לכל הסניפים )לאחר התחשבנות עם שותפינוC.F .)

.2 תחולהסניפים, מחלקת גיוס משאבים במטה אקים ישראל.

.3 פירוט הנוהל:

אטר ם הפקדת כספי ההתרמה יש לוודא כיקיימת התאמה מלאה בין הסכומים שנתקבלו לבין

פנקסי המתרימים. במידה וקיימת אי התאמה יש לבודקה מול המתרימים ואםהבעיה לא

נפתרה יש ליידע מיידית את מחלקת גיוס משאבים.

בבט רם הפקדת הכספים יש למלא "טופס ניהולכספי יום ההתרמה לסניף" - מצ"ב כנספח

ולהעבירו בפקס למחלקת פיתוח משאבים באקים.

גאת כספי יום ההתרמה יש להפקיד לחשבוןבנק זה בלבד:

בנק הפועלים-בנק מס' 12 , סניף כורזים-מספר סניף 543 , מס' חשבון209822

ע"ש "אקים וסיסטיק פיברוזיס-יום התרמה".

דה הפקדה לחשבון הבנק כאמור לעיל תהיהלכל המאוחר תוך 21 יום מתאריך יום ההתרמה.

במקרה שסניף לא יפקיד את כספי ההתרמה בזמן, יועלה הנושא לדיון בוועדהעמותה ויוחלט על

הסנקציה שתינקט נגד הסניף על העיכוב שנגרם בחלוקת הכספים לכל סניפיאקים.

הלא חר הפקדת הכספים יש להעביר למחלקתכספים במטה אקים עותק משובר ההפקדה בבנק

ולוודא קבלתו תוך ציון מודגש של שם הסניף המפקיד.

ולא חר הפקדה של 70% מהסניפים, תשולםמקדמה בשיעור של 80% מהסך לתשלום, תוך 30

יום. לאחר הפקדת כספי יום ההתרמה ע"י כל הסניפים, החזרת כל חומריההתרמה מהסניפים

)לרבות פנקסים וכרטיסיות של תחבורה ציבורית( תתבצע התחשבנות סופיתשל יום ההתרמה

מול השותפיםC.F התשלום הסופי לסניפים יתבצע תוך 30 יום מסיום ההתחשבנותהסופית.

.4 מבצעיםסניפים, מחלקת כספים, מחלקת גיוס משאבים.

.5 נהלים נלוויםנוהל חלוקת כספי יום התרמה.

.6 נספחיםטופס ניהול כספי יום ההתרמה לסניף.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: כספים אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 18 - חלוקת כספי מוקד ההתרמה הטלפוני
לסניפים

.1 מטרהחלוקת כספי מוקד ההתרמה הטלפוני לסניפים באופן המיטבי.

.2 תחולהסניפי אקים, מחלקת כספים ומחלקת פיתוח משאבים במטהאקים.

.3 פירוט הנוהל:

אבמ הלך חודש ינואר יבוצע חישוב שלההכנסות ממוקד ההתרמה הטלפוני, בניכוי ההוצאות

המתייחסות למוקד ובכלל זה הוצאות עמלת מפעיל מוקד ההתרמה, הוצאותאחזקת מוקד

ההתרמה, ביול ועיטוף, שכר דירה וכו' )להלן: "הסכוםלחלוקה"(.

ביבו צע חישוב של אחוז הסכום לחלוקהלסניפים ולמרכז ביחס לסך גיוס הכספים )להלן: "האחוז

לחלוקה"(.

גהס כום שיועבר לכל סניף יחושבכדלהלן-

סך גיוס הכספים ע"י מוקד ההתרמה באזור הסניף כפול האחוז לחלוקהכפול 50%

דית רת הסכומים שלא יחולקו כאמור בסעיףג' יועברו למטה אקים.

החל וקת כספי מוקד ההתרמה הטלפוני של שנהקלנדרית תבוצע עד ל 15- במרץ של השנה העוקבת.

.4 מבצעיםמחלקת כספים במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: כספים אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 19 - עריכת ביטוחים במסגרות אקים

.1 מטרהעריכת כיסוי ביטוח מלא לכל הפעילות של אקים ישראל על כלמסגרותיה.

.2 תחולהמטה, סניפים, מסגרות אקים.

.3 פירוטהנוהל:

אכל מסגרת באקים חייבת להיות מבוטחתבביטוח בנושא של מבנים, תכולה, צד שלישי, חבות

מעבידים, אחריות מקצועית )כולל מרפאות שיניים(, רכבים וביטוח נושאימשרה וכל ביטוח אחר

שיידרש ולמעט ביטוחים פנסיוניים וביטוח מתנדבים.

בבי טוחי אחריות מקצועית, נושאי משרה וצדשלישי יבוצעו על ידי מטה אקים עבור כל מסגרות

אקים.

גכל מנהל מסגרת יעביר עד 1 בדצמבר בכלשנה רשימת עובדים לביטוח אחריות מקצועית ויעדכן

מיידית על כל עובד חדש שנקלט במהלך השנה.

דכל יו"ר סניף/מנהל מסגרת יעביר עד ל- 1בדצמבר בכל שנה רשימת מבנים שבשימוש הסניף ואת

פרטי ביטוח המבנה.

.4 מבצעיםמחלקת כספים ומחלקה משפטית במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםנוהל דיווח אירוע חריג.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: כספים אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 20 - דיווח אירוע חריג

.1 מטרהעמידה בהתחייבויותינו מול חברות הביטוח לדווח על אירוע ביטוחי על מנתלקבל כיסוי

ביטוחי.

.2 תחולהמחלקות מטה אקים, סניפים ומסגרות אקים.

.3 פירוטהנוהל:

אהג דרת "אירוע חריג" לענין נוהל זה-כלנזק גוף או ממון )לרבות אירוע פעוט( אשר נגרם לכל

גורם באשר הוא )עובדים, אנשים עם מוגבולות שכלית , מבקרים, מתנדביםספקים וצדדיים שלישיים

וכו'( אשר מתרחש במסגרת או כל פעילות של אקים.

בבמ קרה שמתרחש אירוע חריג ידווח מנהלהמסגרת למנהל המחלקה הרלבנטי במטה אקים

והנ"ל ידווח על האירוע למנהל הכספים באקים וזאת על גבי נספח"טופס דיווח על אירוע

חריג".

גבכ ל מקרה שבו יש חובה על פי חוק לדיווח לרשויות ו/או למשטרה )כגון: פטירה, חבלה חמורה,

תקיפה מינית וכו'( בנוסף לאמור לעיל ידווח מנהל המסגרת גם כנדרשבחוק.

דבכ ל מקרה של אירוע חריג לא ימסור מנהלהמסגרת או מי מעובדיו מידע על האירוע לכל גורם

שהוא )למעט על פי חוק כגון- משטרה, משרד הרווחה( אלא אם כן קיבלאישור לכך ממנכ"ל

אקים ו/או מהמחלקה המשפטית באקים ו/או ממנהלהכספים.

המנ הל הכספים ידווח בכתב לחברת הביטוחעל האירוע ככל הנדרש.

.4 מבצעיםמחלקת כספים והמחלקה המשפטית במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםטופס דיווח על אירוע חריג.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: כספים אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 21 - השתתפות מתנדבי אקים באירועי התרמה

.1 מטרההוקרת מתנדבי אקים במטה, בסניפים ובמסגרות אקים באמצעות הזמנתם לאירועיהתרמה

של אקים תוך שמירה על מטרת אירוע ההתרמה.

.2 תחולהמתנדבים במטה, בסניפי ובמסגרות אקים.

.3 פירוטהנוהל:

אבא ירועי התרמה שנתיים רבי משתתפים, אשראקים )לרבות אגודת ידידי אקים( מקיימת )להבדיל

מאירועים שגורמים חיצוניים מבצעים עבור אקים( יקבלו כל חברי ועדהעמותה ויו"ר סניפים זוג

כרטיסים ללא עלות לאירוע. יו"ר סניף רשאי להעביר את זוג הכרטיסיםשקיבל אך ורק לחבר

הנהלה בסניף.

בלס ניפים תהיה האופציה לרכוש כרטיסים ב50%- הנחה במקרה שלא תימכר כל מכסת הכרטיסים

לאירוע. ההחלטה הסופית באשר לכמות כרטיסים שיימכרו ב- 50% הנחהתתקבל בהתאם לאופיו

ועלויותיו של האירוע. הודעה על כך תפורסם יומיים לפני מועד האירועכאשר במקביל תישמר

מכסת כרטיסים שתימכר בעלות מלאה לציבור הרחב עד לאירועעצמו.

.4 מבצעיםמחלקת פיתוח משאבים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: פיתוח משאבים אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 22 - הגדרה טריטוריאלית לגיוס משאבים ע"יהסניפים

.1 מטרהגיוס משאבים של סניפי אקים בשטח הטריטוריאלי שהוגדרלהם.

.2 תחולהסניפי אקים ברחבי הארץ.

.3 פירוט הנוהל:

אגיו ס משאבים לסניף מתבצע אך ורק באזורהגיאוגרפי שהסניף משתייך אליו.

מצ"ב נספח – חלוקה גיאוגרפית גיוס משאבים

בגיו ס משאבים מחברות עסקיות, הנהלותארציות של רשתות קמעונאיות וקרנות שאינן

מוניציפאליות יתבצע אך ורק באמצעות מחלקת פיתוח משאבים. הסניף רשאילפנות לגיוס

משאבים מהנהלות מקומיות בלבד.

גסני ף המעוניין לבצע פעילות לגיוסמשאבים )לרבות ביום התרמה ומכירת מארזים לחגים( באזור

גיאוגרפי שאינו שייך לסניף, מחויב לקבל אישור בכתב מיו"ר הסניףהמקומי ולעדכן את מחלקת

פיתוח משאבים. במידה וסניף מסוים לא מבצע פעילות לגיוס משאביםבפרויקטים )יום התרמה,

מכירת מוצרים בחגים וכו'( וסניף אחר מעוניין לפעול באותו אזורהסניף נדרש לקבל אישור בכתב

מיו"ר האגד לקיום הפעילות באזור זה ולעדכן את מחלקת פיתוחמשאבים.

דכל בקשה לשינוי החלוקה הגיאוגרפית שלפעילות הסניפים יש להפנות למחלקת פיתוח משאבים

אקים ישראל.

.4 מבצעיםסניפי אקים ומחלקת פיתוח משאבים במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםחלוקה גיאוגרפית גיוס משאבים.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: פיתוח משאבים אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 23 - חלוקת תרומות שוות כסף

.1 מטרהריכוז וחלוקת תרומות שוות כסף לסניפי אקים.

.2 תחולהסניפי אקים, מנהלי מחלקות מטה אקים, מחלקת פיתוח משאבים במטהאקים.

.3 פירוט הנוהל:

אמ חלקת פיתוח משאבים במטה אקים אחראיתלקבלת וריכוז תרומות שוות כסף. כל פניה

של תורם תועבר למנהל פרויקטים במחלקת פיתוח משאבים במטהאקים.

בחל וקת תרומות שוות כסף תתבצע בסבב ביןהסניפים בהתאם לצרכי השטח, בתיאום עם

מחלקת סנגור קהילתי ומנהלי המחלקות הרלוונטיים במטהאקים.

גבמ ידה ולא יהיה גורם ספציפי לתרומהיופץ דואר אלקטרוני לסניפים עם פרטי התרומה.

התרומה תועבר לסניף על פי עקרון כל הקודם זוכה.

דא חת לרבעון יופץ לסניפים מסמך המסכם אתחלוקת התרומות שוות כסף ברבעון החולף.

.4 מבצעיםמנהלי מחלוקת במטה אקים, מחלקת פיתוח משאבים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: פיתוח משאבים אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 24 - העסקת עובדים

.1 מטרהשמירה על חוקי העבודה ונהלי אקים. עמידהבכללים שיסייעו לאחידות בכל הנוגע להעסקת

עובדים על מנת לשמור על רמת שכר ההולמת עמותה ציבורית הנשענת עלכספי תרומות מחד ונותנת

שכר ראוי לעובדים מאידך.

.2 תחולהסניפים ומסגרות המעסיקים עובדים בשכרמטה אקים, מחלקת משאבי אנוש במטה אקים.

.3 פירוטהנוהל:

גיוס

א. כ ל גיוס של עובדים יפורסם בתוך הארגון או מחוצה לו. כל פרסוםמחוץ לארגון יבוצע בהתאם

לחוק שיווין הזדמנויות בעבודה.

ב. כ ל גיוס עובדים לתפקידים ניהוליים יבוצע בשיתוף עם מחלקת משאביאנוש במטה אקים

ובמידת הצורך גם באישור/שיתוף וועדת כח אדם ו/או משרד הרווחה ו/אומחלקת הרווחה

ביישוב )בהתאם לתפקיד(. שאר בעלי התפקידים יגויסו באופן עצמאי ע"יהמסגרת המעסיקה.

תנאי העסקה

ג. ש כר העובד ייקבע לפני תחילת ההעסקה בהתאם לטווח רמות השכרלתפקידים שונים.

ד. ת נאים נלווים להעסקה ייקבעו לפני תחילת ההעסקה בהתאם לקטגוריותתפקידים ותנאים

נלווים.

ה. ה מצאת אישור רפואי לתפקידים טיפוליים במסגרות הדיור ובמרפאותהשיניים, ואישור על

היעדר עבירות מין לעובדים )גברים ונשים*( המועסקים בתפקיד המאפשרקשר עם אנשים עם

מוגבולות שכלית . חובה להמציא את האישורים בטרם התחלת העבודה.

מצ"ב נספח א' - טופס אישור רפואי.

מצ"ב נספח ב' - טופס פניה למשטרה לאישור על היעדר עבירות מין.

ו. ב טרם קליטת עובד חדש לעבודה תוגש למחלקת משאבי אנוש במטה אקיםבקשה להעסקת

עובד ולהכנת חוזה העסקה. לא ניתן להתחיל להעסיק עובד ללא הסכם העסקהחתום ע"י

מורשה חתימה של אקים ישראל וללא המצאת האישור המפורטים בסעיף גמצ"ב נספח ג' –

טופס בקשה להעסקת עובד.

ז. ס ניף או מסגרת המנהלים שכר באופן עצמאי, אשר יחרגו מרמות השכרותנאי ההעסקה

המקובלים, ללא אישור וועדת כספים ומנכ"ל, יובאו לדיון בוועדתההנהלה.

ח. כ ל עובד חדש ישתתף ביום אוריינטציה לעובדים חדשים המתקיים ע"ימחלקת משאבי אנוש

במטה אקים מעת לעת. תכנית כניסה לתפקידי ניהול של מנהלי מסגרות בשטחתעשה ע"י

המנהל המקצועי הרלבנטי במטה אקים ובשיתוף מחלקת משאביאנוש.

סיום העסקה

ט. כ ל הליך של סיום העסקה של עובד )בין אם התפטרות ביוזמת העובדובין אם פיטורים ביוזמת

המעסיק( יבוצע בשיתוף עם מחלקת משאבי אנוש במטה אקים.

.4 מבצעיםמסגרות המעסיקות עובדים, מנהלי מחלקותמטה אקים, מחלקת משאבי אנוש.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחים:

למשטרה(.

.7 דגשים מיוחדים:

אישור וועדת כספים ומנכ"ל אקים.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: משאבי אנוש אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 25 - עובד ומתנדב מצטיין

.1 מטרההערכה ותגמול פומביים לעובדים ומתנדבים מצטיינים.

.2 תחולהכלל העובדים והמתנדבים באקים, מחלקת משאבי אנוש במטהאקים.

.3 פירוטהנוהל:

אסנ יפי ומסגרות אקים יוזמנו אחת לשנהלהמליץ על מתנדבים ועובדים מצטיינים.

בווע דה אשר תיבחר ע"י וועדת ההנהלה תבחרמתנדבים ו- 4 עובדים מצטיינים מדי שנה.

גבמ עמד האסיפה הכללית השנתית יוכרזוהזוכים ויוענקו להם פרס + תעודת הוקרה.

.4 מבצעיםסניפים ומסגרות, מטה אקים, מחלקת משאבי אנוש במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםנספח א' - הנחיות לבחירת עובדים ומתנדבים מצטיינים.

נספח ב' - טופס המלצה עובד/ מתנדב.

.7 דגשים מיוחדיםלא ניתן לבחור יו"ר סניף או מנכ"להעמותה כמתנדב/עובד מצטיין. על המועמדים

לעבוד/להתנדב בעמותה מעל שנה.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: משאבי אנוש אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 26 - כפיפות מקצועית של מנהלי מסגרות דיור למטה המקצועי
באקים

מנהל מח' דיור בקהילה

.1 מטרהמתן שירות מקצועי מיטבי במערכי הדיור תוך הקפדה על עמידה והתעדכנותמתמדת בנהלי

משרד הרווחה ואקים ישראל.

.2 תחולהסניפי אקים בהם מתנהלות מסגרות דיורמנהלי מסגרות דיור, מחלקת דיור בקהילה במטה

אקים.

.3 פירוטהנוהל:

א. להלן פירוט תחומי הפעילות בהם מנהלי מסגרות הדיור כפופים מקצועיתלמנהל מחלקת דיור

בקהילה במטה אקים:

במ נהלי מערכי הדיור כפופים מנהלית ליו"רהסניפים.

4. מבצעיםסניפים בהם פועלתמסגרת דיור, מנהלי מסגרות דיור, מחלקת דיור בקהילה

5. נהלים נלוויםאין.

6. נספחיםאין.

7. דגשים מיוחדיםיו"רסניפים יפעלו לפיתוח שירותי הדיור בקהילה ובסנגור עליהם, תוך השארת

הניהול המקצועי בפועל והכנת תוכני ת עבודה שנתית מתוקצבת של מערכיהדיור לאנשי המקצוע.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: דיור בקהילה אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 27 - זכויות יוצרים

.1 מטרהשמירה על קניינם הרוחני של אומנים ויוצרים עם מוגבולות שכלית.

.2 תחולהסניפים, מסגרות והאגף לתרבות אומנות וספורט במטה אקים.

.3 פירוט הנוהל:

א. שי מוש ביצירות אמנות כולל: תצוגה בתערוכות,קטלוגים , הזמנותפוסטרים ומצגות, מכירה,

הפקת חומרי דפוס )כגון: לוחות שנה, איגרות ברכה, ספרים, שלטיםופרסום במדיה

התקשורתית.

ב. המ בקש לעשות שימוש ביצירת אמנות יעביר לרכז אומנות פלסטית באקיםטופס אישור

אפוטרופסות החתום ע"י האפוטרופוס של היוצר ומאושרר על ידי מנהל אורכז חינוך של

המסגרת בה יוצר האמן.

ג. הי צירה תוחזק במשמורת אקים ותשמש ליעודים שפורטו לעיל בכפוףלאישור האפוטרופוס.

משמורת זו תפסק כאשר האמן או אפוטרופסו או אקים יבקשו להחזיר אתהיצירה לאמן.

ד. א קים תעדכן בכתב את היוצרים ואפוטרופוסים פעם בשנה, באמצעותהמסגרת בה הם יוצרים,

בפרויקטים בהם השתתפה היצירה, לרבות העברת תמלוגים.

ה. גו בה התמורה בגין זכות היוצרים למכירה/שימוש ביצירה להפקות דפוסיהיה אחיד וייקבע על

ידי האגף לתרבות אמנות וספורט במטה אקים. רכישת זכויות היוצרים תקנהלאקים זיכיון

לשימוש חוזר באותה יצירה בהפקות דפוס שונות.

ו. למ ען הסר ספק, לא יינתן גמול בגין זכויות יוצרים בהפקות דפוסהמהוות חלק מהפקת

תערוכה, לרבות: קטלוג, פוסטר, הזמנה, מדיה תקשורתית וכו'.

ז. הא מנים יתוגמלו בגין יצירותיהם במקרים הבאים: מכירת היצירה ו/אושימוש ביצירה להפקות

דפוס מניבות רווחים )אגרות ברכה, לוחות שנה, עיטור ספרים /חוברותוכו'(.

ח. במ ידה ויצירת האמנות הינה קבוצתית, יחולק הסכום ממכירה ו/אוגמול זכויות יוצרים שווה

בשווה בין היוצרים.

ט. בכ ל מקום בו תוצג יצירה ו/או עותק שלה ילווה הפרסום בפרטי היוצרבהתאם למצוין בטופס

אישור אפוטרופסות. הפרטים שיצוינו הינם: שם פרטי, שם משפחה, תאריךלידה, שם המסגרת

בה פועל היוצר.

י. הת מורה בגין מכירת חפצי נוי / מוצרי אומנות, אשר אינם קנייןרוחני של היוצרים תועבר

למסגרת בה יצרו אותם ותשמש לרווחת היוצרים.

.4 מבצעיםסניפים, מסגרות והאגף לתרבות אומנות וספורט במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםטופס אישור אפוטרופסות לשימוש ביצירות אמנות.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: אגף תרבות, אמנות וספורט אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 28 - קייטנות יישוביות לצעירים, טיולים ואירועיחוץ

.1 מטרההכנת והפעלת קייטנות לצעירים באופן מקצועי ובטיחותי.

.2 תחולהסניפים, מסגרות והאגף לתרבות אמנות וספורט במטה אקים.

.3 פירוט הנוהל:

קייטנות יישוביות לצעירים

א. חו ברת "קייטנות יישוביות לילדים ובני נוער – קווים מנחים" )להלן: "חוברת הקייטנות"(

מפרטת את ההנחיות העיקריות להפעלת קייטנה, כולל: אתר נגיש לאנשים עםמוגבלויות, כוח

אדם, תוכנית פעילות, הנחיות בטיחות, אישורי הורים וכו'. החוברתמצורפת כנספח א' לנוהל.

ב. המ צאת "טופס אישור קייטנה" המופיע בחוברת הקייטנות, חתום ע"ינציג הסניף

המקומי/המסגרת המפעילה קייטנה יישובית ומאושר ע"י אגף תרבות אומנותוספורט במטה

אקים, הינה תנאי מחייב לפתיחת קייטנה.

טיולים ואירועי חוץ

כל טיול ואירוע חוץ יתקיים על פי נוהל משרד החינוך בהתאמה לאנשים עםמוגבולות שכלית המצורף כנספח

ב'.

.4 מבצעיםסניפים, מסגרות והאגף לתרבות אמנות וספורט במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםנספח א' - חוברתקייטנות יישוביות לילדים ובני נוער – קווים מנחים הכוללת טופס מעקב

ביצוע לאישור קייטנה, נספח ב' – נוהל משרד החינוך לטיולים ואירועיחוץ בהתאמה לאנשים עם מוגבולות

שכלי.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: אגף תרבות, אמנות וספורט אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 29 - מועדונים

.1 מטרההסדרת פעילות המועדון כך שיעניק את שירותי הפנאי המיטביים לאוכלוסייתהיעד בקהילה.

.2 תחולהסניפים, רכזי מועדונים, האגף לתרבות אומנות וספורט ומחלקת משאבי אנושבמטה אקים.

.3 פירוט הנוהל:

א. גי וס רכז למועדון יבוצע בשיתוף עם אחראי מועדונים באגף לתרבותאומנות וספורט ומחלקת

משאבי אנוש במטה אקים.

ב. כ ל מועדון יעבוד לפי תוכנית עבודה שנתית מתוקצבת, שתאושר ע"יהסניף ותועבר לאחראי

תחום מועדונים באגף לתרבות אמנות וספורט במטה אקים.

ג. ר כזי מועדונים יהיו כפופים להנחיה מקצועית של אחראי תחוםמועדונים באגף לתרבות אומנות

וספורט במטה אקים.

.4 מבצעיםמועדונים, אגף תרבות אומנות וספורט ומחלקת משאבי אנוש במטהאקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםנספח א' – מודל לתוכנית תקציבית.

נספח ב' - הגדרת תפקיד רכז מועדון, מדריך חברתי ומדריךמקצועי.

.7 דגשים מיוחדיםהמועדון מחויב לפעול בהתאם להוראה 14.7 לתע"ס - מועדוןלמפגרים הפעלה, דיווח

ומימון – נספח ג'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: אגף תרבות, אמנות וספורט אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 30 -טקס חנוכת מבנה/מסגרת

.1 מטרהלהבטיח את איכותם הראויה של הטכסים תוך הקפדה על כיבוד כל אחד מהשותפיםבפרויקט.

.2 תחולהסניפים, מסגרות ומחלקת תרבות אומנות וספורט במטה אקים.

.3 פירוט הנוהל:

א. ל פני כל אירוע חנוכת מסגרת או מבנה יערך מיפוי של השותפיםלפרויקט מקרב משרדי ממשלה,

רשות מקומית, קרנות )המוסד לביטוח לאומי וקרן שלם(, תורמיםסניף/מסגרת אקים ומטה

אקים – באחריות ע.מנכ"ל מול יו"ר הסניף הרלבנטי.

בק ביעת תאריך לטכסבתיאום מלא עם כל השותפים המפורטים בסעיף א' לעיל – באחריות ע.

מנכ"ל.

גס יור במבנה– אשרור סיום הבנייה/שיפוץ וקביעת מקום לעריכת הטקס – באחריות מחלקת

בינוי ופיתוח והאגף תרבות אמנות וספורט מול יו"ר הסניף הרלבנטי.

דת כנון וביצועהטקס

סרט/הנחת אבן פינה ותכנית אמנותית – באחריות אגף תרבות אמנותוספורט.

הר שימות מוזמנים– תיקבע בתיאום עם כל השותפים )המפורטים בסעיף א'( ותאושר על-ידי

מנכ"ל אקים – באחריות ע.מנכ"ל מול יו"ר הסניף הרלבנטי.

והז מנותתיאום נוסח ההזמנה וקרדיטים, לרבות לוגו עם השותפים – באחריות אגף תרבות

אמנות וספורט.

.4 אחראיהאגף לתרבות אמנות וספורט.

.5 מבצעיםאגף תרבות אמנות וספורט, ע.מנכ"ל, מחלקת קשרי חוץ, מחלקת פיתוח משאביםומחלקת

בינוי ופיתוח במטה אקים.

.6 נהלים נלוויםאין.

.7 נספחיםאין.

.8 דגשים מיוחדיםאין.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: אגף תרבות, אמנות וספורט אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 31 - העברת מידע בין מטה אקים לסניפים

.1 מטרההסדרת דרכי תקשורת ומידע רציף באופן הדדי בין המטהלסניפים.

.2 תחולהמנהלי המחלקות במטה אקים, רכזי סנגור מרחביים, סניפים, מחלקתדוברות.

.3 פירוט הנוהל:

העברת מידע מהמטה לסניפים:

א. מ ידע על פרויקטים ואירועים מתוכננים יש להעביר, בזמן סביר ככלהניתן לפני הפעילות,

באמצעות רכזי סנגור מרחביים, אשר יפיצו את המידע לסניפים ולמסגרותרלבנטיות בישובים.

ב. כ ל מידע שוטף יועבר על ידי מנהלי המחלקות ישירות לסניפים תוךחובת יידוע רכזי הסנגור

המרחביים.

ג. מי דע על גיוס כספים בקווי קופה ברשתות ארציות ידווח בישיבות ועדעמותה – באחריות עוזר

מנכ"ל.

ד. ה עברת מידע על זכויות משפטיות חדשות ובכלל, לועדיהורים/סניפים/משפחות, תעשה

באמצעות אגף הסנגור הקהילתי במטה אקים.

ה. פ רוטוקולים של ישיבות וועדת הנהלה יופצו, לאחר אישורם, לחבריוועד העמותה – באחריות

עוזר מנכ"ל.

ו. פר וטוקולים של ישיבות וועד העמותה יופצו, לאחר אישורם, ליו"רסניפי אקים – באחריות עוזר

מנכ"ל.

העברת מידע מהסניפים למטה ובין סניפים לבין עצמם:

ז. מי דע על פרויקטים / אירועים מתוכננים ע"י הסניפים יש להעבירבזמן סביר ככל הניתן לפני

הפעילות, לרכזי הסנגור המרחביים, אשר יפיצו את המידע לגורמיםהרלבנטיים במטה אקים.

ח. ה פצת מידע בין הסניפים השונים תעשה תוך יידוע רכזי הסנגורהמרחביים.

ט. ה עברת מידע ממטה אקים לסניפים תבוצע באמצעות דואר אלקטרוניסניפי אקים יפתחו תיבת

דואר אלקטרוני ויעדכנו את מזכירות אקים בכתובת תיבת הדואר. באחריותהסניפים לעקוב

אחר קבלת מידעים בדואר האלקטרוני ולעדכן את מזכירות אקים בכל שינויבפרטי/כתובת

תיבת הדואר. במקרים חריגים תתאפשר העברת מידע בפקס – באחריות עוזרמנכ"ל.

י. א חת לחודש תפיץ מחלקת הדוברות במטה אקים לסניפים ולמסגרותבאמצעות דואר

אלקטרוני, ידיעון המרכז מידע על אירועים ופרויקטים. מידע זה יועלהבאופן שוטף באתר

האינטרנט של אקים.

.4 מבצעיםסניפים, מחלקת דוברות, מחלקת סנגור קהילתי, מחלקת פיתוח משאבים ועוזרמנכ"ל.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: דוברות אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010

סנגור קהילתי

עוזר מנכ"לנוהל מס' 32 - ראיונות בתקשורת )אלקטרונית, כתובהואינטרנט
(

.1 מטרההעברת מסרים המתואמים לחזון וליעדיאקים.

.2 תחולהמטה, סניפים ומסגרותאקים.

.3 פירוטהנוהל:

א. ר איונות באמצעי התקשורת הארציים של נציגי סניפי, מסגרות ומטהאקים יבוצעו בתאום עם

מחלקת דוברות במטה אקים.

ב. ר איונות יזומים באמצעי התקשורת המקומיים בנושאים שוטפים יעשובאחריות יו"ר הסניף

המקומי. במצבי משבר מקומיים הדבר ייעשה ביידוע ככל הניתן של מחלקתדוברות במטה

אקים.

ג. פנ יות של אמצעי תקשורת מקומיים לסניפי אקים לקבלת תגובה )במצבימשבר( יועברו מחלקת

דוברות במטה אקים לצורך מתן תגובה, וזאת בתיאום עם הסניףהמקומי.

.4 מבצעיםמטה, סניפים, מסגרות ומחלקת דוברות במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: דוברות אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 33 - אישורי חשיפה של אנשים עם מוגבולות שכלית

.1 מטרהשמירה על פרטיותם של אנשים עם מוגבולות שכלית ולאפשר את חשיפתם בתקשורת רקלאחר קבלת

אישור מוקדם של האפוטרופוס.

.2 תחולהמטה, סניפים, מסגרותאקים.

.3 פירוטהנוהל:

אפר סום דמותו ופרטיו של אדם עם מוגבולות שכלית בכל דרך שהיא )אמצעי תקשורת, פרסום מטעם

אקים – אתר האינטרנט, חומרי הסברה, פליירים וכו'( מחייב אישור מוקדםובכתב של

האפוטרופוס שלו.

בכל המעוניין לפרסם את דמותו ופרטיו שלאדם עם מוגבולות שכלית יעביר, בטרם הפרסום, אישור

חשיפה ספציפי לאותו הפרסום, או כללי, לגבי אותו אדם, חתום ע"יהאפוטרופוס שלו, למחלקת

דוברות במטה אקים.

גמו מלץ להחזיק באישורי חשיפה כללייםעבור אנשים עם מוגבולות שכלית המשתתפים בלהקות

ייצוגיות )מחול, זמרה, נגינה וכו'( של אנשים עם מוגבולות שכלית.

.4 מבצעיםסניפים, מסגרות, אגף תרבות אומנות וספורט, מחלקת דוברות במטהאקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםטופס אישור חשיפה.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מחלקה אחראית: דוברות אושר בוועד העמותה בתאריך: 22.6.2010נוהל מס' 34 - שימוש בלוגו עדכני של אקים

.1 מטרהאחידות פרסומית כארגון אחד על כל סניפיוומסגרותיו.

.2 תחולהמטה, סניפים ומסגרותאקים.

.3 פירוטהנוהל:

אבכ ל פרסום מטעם מטה אקים )מכתביםכרטיס ביקור, מנשרים, מודעות בעיתון, שלטים וכו'(

יעשה שימוש אך ורק בלוגו העדכני של אקים כפי שמופיע באתר אקיםובנייר המכתבים של

אקים, ללא שינויים במראה ובצבעים.

בסנ יפים ישתמשו בכל פרסום בלוגו הסניףהעדכני כפי שהופק על ידי מחלקת דוברות במטה

אקים.

גמס גרות ישתמשו בכל פרסום בשם המסגרתבצירוף לוגו עדכני של אקים.

דבמ קרה בו מחלקה, סניף או מסגרת יבקשולערוך התאמות של הלוגו לצרכים מיוחדים, יש

לפנות למחלקת דוברות לקבלת אישור ועריכת ההתאמה הנדרשתבלוגו.

.4 מבצעיםמטה, סניפים, מסגרות ומחלקת דוברות במטה אקים.

.5 נהלים נלוויםאין.

.6 נספחיםאין.

.7 דגשים מיוחדיםאין.

Akimadmin

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.

Website: www.joomlart.com
עוד בקטגוריה זו: « אודות מטרות העמותה »
 
דף הבית אודות אוגדן נהלים